W listopadzie wypłata rekompensat do 100 tys. zł dla poszkodowanych przez ASF

W ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, producenci trzody chlewnej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy na inwestycje służące bioasekuracji.

Maksymalna kwota wsparcia dla beneficjenta wynosi 100 000 zł. Pomoc stanowi refundację do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zgodnie z PROW 2014-2020 o pomoc może ubiegać się rolnik, jeżeli jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, na której prowadzi chów lub hodowlę świń – co najmniej 50 sztuk świń. Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje wykonanie ogrodzenia chlewni wraz z terenem koniecznym do obsługi świń lub niecki do dezynfekcji, zakup urządzeń do dezynfekcji i inwestycji umożliwiającej utrzymanie świń w gospodarstwie w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach.

W przypadku inwestycji dotyczących wykonania ogrodzenia zastosowano uproszczoną formę pomocy.

Aktualnie przygotowywane są do wdrożenia zmiany polegające na rozszerzeniu zakresu dostępu do pomocy. O pomoc będą mogli ubiegać się również rolnicy uczestniczący w Pakiecie 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Zgodnie z Harmonogramem trwających i planowanych naborów wniosków w 2020 r. w ramach PROW 2014–2020, kolejny nabór w ramach  tego poddziałania planowany jest w listopadzie br.

Resort rolnictwa informuje również , że na podstawie § 13p rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) udzielana jest pomoc dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust. 1 pkt 3a, art. 46 ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Kwota pomocy, jest obliczana jako iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz, jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń, i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu.

– Ponadto prowadzone są prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uruchomienie w 2020 r. pomocy na wyrównanie obniżonych dochodów dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze objętym częścią II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) – informuje Szymon Giżyński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności