Rolnictwo ekologiczne – KRIR pyta, resort rolnictwa odpowiada

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR dotyczący utworzenia programów wspierających w zakresie produkcji ekologicznej, resort rolnictwa poinformował, że w celu rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego w 2014 r. opracowany został „Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020″, który jest również jednym z projektów strategicznych w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przedstawia on działania, jakie powinny być podejmowane i realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki podległe lub nadzorowane w celu rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej.

W odniesieniu do działań wspierających sprzedaż produktów wytwarzanych w systemie rolnictwa ekologicznego resort rolnictwa informuje , że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 funkcjonuje działanie “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury”- typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. W ramach tego działania gmina, powiat lub ich związki mogą otrzymać wsparcie na inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. Sprzedaż produktów ekologicznych na targowiskach jest dodatkowo punktowana, co powoduje, iż projekty takie mają większą szansę na realizację.

Natomiast w odniesieniu do działań wspierających promocję produktów wytworzonych w systemie rolnictwa ekologicznego wyjaśniono, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 funkcjonuje działanie „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”: poddziałanie „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” — typ operacji „Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych”. W ramach tego działania grupy producentów mogą finansować promocję produktów ekologicznych.

Ponadto MRiRW  co roku, począwszy od 2004 r. wspiera prowadzenie badań mających na celu doskonalenie technologii produkcji ekologicznej. Badania są realizowane, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. W 2016 r. dotację otrzymało 30 projektów badawczych na kwotę w wysokości 4,8 mln zł, a w 2017 r. 32 projekty na kwotę 5,8 mln zł. Dotacje udzielane są w ramach tematów i obszarów badawczych określonych na dany rok w ogłoszeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Źródło: KRIR