Resort rolnictwa odpowiada na pytania rolników

Dlaczego nie ma stałej stawki dopłaty do materiału siewnego, jak było poprzednio?

W związku z wzrastającymi wydatkami na finansowanie mechanizmu dopłat do powierzchni obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, które w latach 2014-2015 przekroczyły o ok. 20% wysokość środków zaplanowanych w ustawie budżetowej Minister Finansów wnioskował o wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego udzielenie dopłat wszystkim wnioskodawcom w ramach określonej w ustawie budżetowej na dany rok kwoty.

Mechanizm taki został wprowadzony ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzenie mechanizmu korekty stawki dotacji do materiału siewnego  wynikało z przekraczania w składanych przez rolników wnioskach określonego w planie finansowym ARR limitu wydatków na ten cel w danym roku budżetowym.

Obecnie wysokość stawki dopłat dla poszczególnych grup roślin zależy od wielkości powierzchni objętej dopłatami oraz wysokości środków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej (tak jak w przypadku dopłat do uprawy roślin strączkowych).

Wprowadzenie takiego rozwiązania wynika z konieczności realizacji budżetu państwa w danym roku zgodnie z ustawą budżetową tak aby nie zwiększać zadłużania państwa.

W 2016 r. został przeprowadzony przegląd mechanizmu dopłat do materiału siewnego dokonany prze Ministerstwo Finansów i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów z udziałem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po dokonaniu przeglądu zdecydowano o zachowaniu mechanizmu w obecnym kształcie do 2019 r., kiedy to zostanie dokonany kolejny przegląd.

Źródło: MRiRW