fbpx
Strona głównaWiadomościIzby rolniczeProblem ten wymaga pilnego uregulowania

Problem ten wymaga pilnego uregulowania

Izby Rolnicze Polski Południowo-Wschodniej, na podstawie porozumienia, wnioskują do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uregulowanie problemu odszkodowań za szkody i ograniczenia w dostępie do nieruchomości rolnych wzdłuż dróg publicznych, gdzie zarządcy stawiają płoty przeciwśnieżne.

Zgodnie z art. 140 k.c., właściciel gruntu może swobodnie dysponować swoją własnością z wyłączeniem osób trzecich w granicach określonych przez przepisy prawa i zasady współżycia społecznego. Zarządy dróg mają prawo do wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg, urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze oraz ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych. Na podstawie art. 21 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych, właścicielom lub użytkownikom gruntów, którzy ponieśli szkody w wyniku opisanych powyżej czynności, przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do art. 128 ust. 4 ustawy, odszkodowanie należne właścicielowi gruntu powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń, powodujących szkodę, zmniejszeniu uległa wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.

– W praktyce występują problemy przy uzyskaniu stosownego odszkodowania za szkody przy stawianiu i zwijaniu zasłon przeciwśnieżnych, zwłaszcza, gdy czynności te wykonują na zlecenie zarządców dróg podmioty zewnętrzne – mówi Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej.

Dlatego zdaniem sygnatariuszy Porozumienia, pożądane jest ustanowienie automatycznych procedur szacowania i wypłaty rolnikom odszkodowań z tych tytułów.

Źródło: ŚIR

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.