Ocena polowa materiału siewnego

Ocena polowa materiału siewnego

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina rolnikom, że wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego dla poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych należy składać w terminie do 15 maja – dla gatunków roślin jednorocznych jarych oraz do 20 maja – dla ziemniaka.

– W zależności od grupy/gatunku zgłaszanego materiału siewnego do oceny oraz pochodzenia materiału siewnego (Kraj, Państwa Członkowskie, Państwa Trzecie) do wniosku należy dołączyć zgodnie z art. 36 ust.8-11 ustawy o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r poz. 633 ze zm.) dokumenty potwierdzające pochodzenie, jakość, a w przypadku sadzeniaków ziemniaka również zdrowotność materiału zastosowanego do założenia plantacji nasiennej – informuje PIORiN.

Wniosek o dokonanie oceny polowej składają:

  • w przypadku odmian chronionych wyłącznym prawem do odmiany – zachowujący odmianę lub upoważniona przez niego osoba,
  • w przypadku odmian niechronionych wyłącznym prawem do odmiany – prowadzący obrót.

Wniosek składa się do właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej.

Wniosek powinien zawierać kompletne dane określone w art.36 ust. 7 ustawy o nasiennictwie.

Wzór wniosku można pobrać z internetowych stron administrowanych przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa w zakładce „Formularze/Dział Nadzoru Nasiennego/ Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej”.

Źródło: PIORiN