Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie – zamiast sołtysów pracownicy ODR

Do konsultacji społecznych został skierowany  projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.  Nowelizacja  dotyczy obecnego, powszechnie krytykowanego, modelu  szacowania szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania.

W związku z praktycznymi problemami w zakresie wdrażania mechanizmu szacowania szkód łowieckich wprowadzonego ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 651) wnioskodawcy – grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości  proponują modyfikację obecnego modelu poprzez przekazanie zadań przypisanych gminom lub ich jednostkom pomocniczym, dotyczących szacowania szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania z tego tytułu, wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego. Oznacza to propozycję włączenia w skład zespołu szacującego szkody łowieckie, obok przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Jednocześnie mając na uwadze potrzebę zapewnienia ośrodkom odpowiednich środków finansowych na realizację powierzanego im nowego zadania, proponuje się wprowadzenie obowiązku przeznaczania na ten cel środków funduszu leśnego pochodzących z należności, kar i opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych oraz należności wynikających z odszkodowań z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, związanych z wyłączeniem z produkcji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz lasów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych.

Jednocześnie projektowane zmiany umożliwią sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego biorących udział w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody. Realizacja nowych zadań zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z funduszu leśnego na podstawie zawartych z Dyrektorem Generalnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe umów, w których ustalone zostaną zasady ryczałtowego zwrotu kosztów realizacji ww. zadania. Proponuje się, aby wysokość ryczałtu ustalana była w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Aby zapewnić na ten cel odpowiednią ilość środków w funduszu leśnym, w projekcie  proponuje się przesunięcie dotychczasowych zadań funduszu leśnego, polegającego na finansowaniu określonych działań parków narodowych, określonego w art. 58 ust. 3 pkt 4, z zadań obligatoryjnych do fakultatywnych.

Dodatkowo, z uwagi na wojewódzki zakres właściwości ośrodków, w celu usprawnienia procedury szacowania szkód łowieckich proponuje się, aby wniosek o szacowanie szkody łowieckiej właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składał do zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, a ten byłby zobowiązany do poinformowania pozostałych członków zespołu szacującego o terminie dokonania oględzin lub – w przypadku, gdy oględzin się nie dokonuje – terminie szacowania ostatecznego.

Proponuje się również w celu usprawnienia procedury szacowania szkód łowieckich, wyraźne wskazanie w przepisach jednego z członków zespołu szacującego – przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, jako tego, na którym spoczywają obowiązki organizacyjne związane z szacowaniem szkód.

Źródło: Sejm RP