Wielkopolskie rolnictwo a ASF

Prezentujemy stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej
z 4 października w sprawie zagrożeń dla wielkopolskiego rolnictwa, jakie niesie wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF).

“Samorząd rolniczy województwa wielkopolskiego apeluje o intensyfikację działań zmierzających do zmniejszenia zagrożenia przeniesienia wirusa ASF na pozostałe tereny kraju. Apelujemy o wprowadzenie skutecznych rozwiązań, które pozwolą na realne zmniejszenie zagrożenia rozprzestrzenienia się wirusa na terenie wolnym od niego. Zwracamy uwagę na potrzebę większego odstrzału dzików. Plany odstrzału dzików powinny być w pełni wykonane przez koła łowieckie. Do kół łowieckich powinni być przyjmowani także młodzi myśliwi.

Zdaniem Walnego Zgromadzenia WIR konieczne jest przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla producentów żywca wieprzowego na temat bioasekuracji oraz stanowcze respektowanie prawa w tym zakresie. Konieczne jest także wzmocnienie kadrowe i sprzętowe powiatowych inspektoratów weterynarii. Szczególnie ważne są, w obliczu ostatnich doniesień o wywozie mięsa z ognisk ASF, kontrole w zakresie przemieszczenia zwierząt, zarówno żywych, jak i martwych. Niezbędnym wydaje się konieczność szerokiego rozpowszechnienia szczegółowej i zrozumiałej instrukcji obowiązków, zarówno dla rolników, jak i lekarzy weterynarii.

Zdaniem wielkopolskiego samorządu rolniczego konieczne są działania prowadzące do ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi w zakresie działań szkoleniowych i kontrolnych. Niezwykle istotna w obecnej sytuacji jest prewencja, zarówno na terenie wolnym od wirusa, jak i na terenie już zapowietrzonym i zagrożonym. Jednocześnie Wielkopolska Izba Rolnicza deklaruje wsparcie w tych działaniach i obecnie prowadzi intensywną, szeroko zakrojoną kampanię propagującą zasady przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa ASF.

Niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się wirusa ASF na teren Wielkopolski jest coraz większe. Jeśli do tego dojdzie, doprowadzi to do załamania się nie tylko krajowej produkcji trzody chlewnej, ale także innych gałęzi rolnictwa powiązanych z tą produkcją. Samorząd rolniczy stoi na stanowisku, że konsekwencje będą odczuwalne dla wszystkich konsumentów w kraju, a także dla całej gospodarki narodowej.

Działania prewencyjne w zakresie zagrożenia chorobą ASF to naszym zdaniem, tak naprawdę stan wojny z tym wirusem i walka na froncie rolniczym, środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Wszyscy uczestnicy rynku – od producenta do konsumenta – muszą być świadomi zagrożeń jakie niesie za sobą ta choroba, ale przede wszystkim muszą być świadomi – jak z nią walczyć i jak się uchronić przed zawleczeniem wirusa.

W związku z powyższym apelujemy o natychmiastowe działania międzyresortowe i włączenie do grona specjalistów wszystkich zainteresowanych stron – od producentów trzody chlewnej po myśliwych – tak, aby działania rządu doprowadziły do wypracowania kompleksowych rozwiązań. Mamy nadzieję, że wspólne wytężone działania zabezpieczą nasz rolniczy region i uchronią przed katastrofą, jaką może wywołać dla wielkopolskiej wsi wirus ASF.

Źródło: WIR