Umowa pisemna jest konieczna

W ocenie Mazowieckiej Izby Rolniczej nie wszyscy  jeszcze właściciele ferm ,,wielkoprzemysłowych’’ zawierają, choć jest to obowiązkowe, umowy pisemne z rolnikami na zbycie nawozów naturalnych.

Obecnie  bowiem zgodnie z art. 3 ust. 3  ustawy o nawozach i nawożeniu nawozy naturalne mogą być zbywane  do bezpośredniego rolniczego wykorzystania wyłącznie  na podstawie  umowy zawartej  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

– Zdarza się, że właściciele ferm dokonują transakcji w zakresie zbytu tych nawozów unikając podpisywania umów z rolnikami. Dlatego wnioskujemy do ministerstwa rolnictwa o podjecie działań zmierzających do wyeliminowania takich przypadków – informuje MIR.

Źródło: MIR