Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  14 września przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki.

Uwzględniając postulaty rolników, dotyczące zmiany funkcjonowania funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, Ministerstwo przygotowało zmianę ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Projekt w dniu 19 lipca 2016 r. został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do dalszych prac w Sejmie.

Głównym celem utworzenia funduszy promocji jest wspieranie marketingu, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno – spożywczych. Ministerstwo proponuje rozwiązanie na mocy, którego środki funduszy promocji będą przeznaczane na finansowanie lub współfinansowanie programów promocyjnych i informacyjnych oraz działań promocyjnych i informacyjnych kwalifikujących się do wsparcia ze środków Unii Europejskiej, dotyczących produktów rolno-spożywczych wytwarzanych przez podmioty, od których pochodzą wpłaty na fundusze promocji. Projektowaną ustawą proponuje się zatem określić jednoznaczne wymagania dla produktu rolno-spożywczego, którego dotyczą ww. programy i działania.
W przypadku produktów nieprzetworzonych wsparcie ze środków funduszy, dotyczyć będzie produktu rolno-spożywczego, którego produkcja podstawowa odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku:
a)     mięsa – jeżeli zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz których chów i ubój odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)     innych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego – jeżeli zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast w przypadku produktu przetworzonego wsparcie ze środków funduszy, dotyczyć będzie produktu który został wyprodukowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie jego składniki spełniają warunki określone jak dla produktów nieprzetworzonych lub zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie ze składników spełniających warunki określone jak dla produktów nieprzetworzonych, a jeżeli do jego produkcji użyto innych składników:
a)     łączna masa tych składników wynosi nie więcej niż 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu, nie licząc masy wody użytej do jego produkcji, oraz
b)     w produkcji tego produktu nie można zastąpić tych składników takimi samymi składnikami, które spełniają warunki określone jak dla produktów nieprzetworzonych lub zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie ze składników spełniających warunki określone jak dla produktów nieprzetworzonych.

Dodatkowo, mając na względzie, iż ciężar wpłat na fundusze promocji spoczywa na producentach produktów rolno-spożywczych, projektowana ustawa zmienia skład komisji zarządzających funduszami promocji, tak aby umożliwić przedstawicielom środowiska,
z którego wpłaty na fundusze promocji pochodzą, większy wpływ na sposób wydatkowania środków tych funduszy. W tym zakresie, projektowaną ustawą zwiększa się liczbę przedstawicieli producentów z 4 do 5, natomiast zmniejsza się liczbę przetwórców z 4 do 3.

Źródło: Sejm RP