Priorytety unijnej polityki promocyjnej

Komisja Europejska przyjęła roczny program prac na 2018 r. dotyczący promocji produktów rolnych i żywnościowych.

Zaproszenia do składania wniosków zostaną opublikowane w styczniu 2018 r. na stronie internetowej CHAFEA: https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/news

– Budżet przeznaczony na współfinansowanie działań promocyjnych znacznie się zwiększył. RPP 2018 zakłada współfinansowanie programów promocyjnych wszystkich państw członkowskich, w ramach jednego z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, na poziomie 179,1 mln EUR, czyli o 46,1 mln EUR więcej w stosunku do budżetu RPP w 2017 r. Dodatkowo, podobnie jak w roku ubiegłym, przewidziano budżet na działania własne Komisji Europejskiej w wysokości 9,5 mln EU – informuje MRiRW.

Unijna polityka promocyjna koncentrować się będzie przede wszystkim na rynkach o największym potencjale wzrostu, głównie na krajach spoza UE. Program prac na 2018 r. został przyjęty przez KE 15 listopada 2017 r. i podobnie jak w latach poprzednich, umożliwi współfinansowanie z budżetu UE kampanii promocyjnych, dotyczących produktów rolno-spożywczych.

Jak zaznacza MRiRW program prac na 2018 r. jest kontynuowany na tych samych ogólnych zasadach co poprzednie programy promocyjne, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia liczby indywidualnych kampanii skierowanych do krajów spoza UE o największym potencjale wzrostu.

Główny nacisk kładziony jest na współfinansowanie kampanii, mających na celu informowanie konsumentów o unijnych systemach jakości  takich jak: rolnictwo ekologiczne, chroniona nazwa pochodzenia (CHNP), chronione oznaczenie geograficzne (CHOG), gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS).

Źródło: MRiRW