Powszechny Spis Rolny 2020

31 lipca podczas 85 posiedzenia Sejmu RP została przyjęta ustawa o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Teraz ustawą zajmie się Senat RP, a następnie zostanie skierowana do podpisu przez Prezydenta RP. Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR), zgodnie z projektem ustawy, będzie realizowany od 1 września do 30 listopada 2020 r. Objęte będą nim gospodarstwa rolne użytkowane przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

– W spisie zbierane będą dane dotyczące: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej oraz aktywności ekonomicznej – informuje Główny Urząd Statystyczny.
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania odpowiedzi.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to przede wszystkim zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi, analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020, wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne) oraz aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Spis dostarczy danych o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie i ich wyposażeniu, o prowadzonej produkcji rolnej i działalności innej niż rolnicza oraz ponoszonych na nie nakładach pracy, a także produkcji ekologicznej i wpływie rolnictwa na środowisko.

Zdaniem autorów ustawy, informacje uzyskane w PSR 2020 w połączeniu z danymi zebranymi w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. odpowiedzą także na wiele pytań dotyczących m.in. sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników, starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, rozwoju obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko.

Źródło: GUS

Opracował: Krzesimir Drozd