O zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Rada Ministrów 20 marca przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra energii.

Zaproponowano stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, z którego będą finansowane projekty związane z rozwojem  elektromobilności (pojazdy napędzane energią elektryczną) oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych (m.in. CNG – sprężony gaz ziemny, LNG – skroplony gaz ziemny oraz biopaliwa).

Fundusz będzie finansował projekty, o których mowa m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Krajowych Ramach Polityki  Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Dzięki uzyskanemu wsparciu będzie można tworzyć i rozwijać projekty inwestycyjne polegające m.in. na budowie i rozbudowie infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną oraz infrastruktury dla innych paliw alternatywnych. Przyczyni się to do zapewnienia powszechnego dostępu do tych źródeł w transporcie i pozytywnie wpłynie na rozwój nowych rozwiązań technologicznych.

W wymiarze gospodarczym, dla operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych poszczególnych segmentów rynku (m.in. gazu i energii) oraz wytwórców energii, zmiany zaproponowane w projekcie otwierają nowe możliwości biznesowe wynikające z technologii umożliwiających integrację systemów oraz rynków.

Zaproponowane wsparcie odpowiada także na wyzwania długoterminowej wizji rozwoju energetyki Unii Europejskiej, spójnej z polityką neutralności klimatycznej gospodarki (nisko- i zero emisyjność). Efektem działań Funduszu w wymiarze gospodarczym będzie zatem systematyczna redukcja wykorzystywania paliw kopalnych oraz zwiększenie zużycia energii ze źródeł odnawialnych, rozszerzenie wykorzystania innych paliw alternatywnych, podnoszenie efektywności i bezpieczeństwa infrastruktury, a także stworzenie warunków umożliwiających odbiorcom inteligentne wykorzystanie nośników energii.

Zgodnie z projektem, przychodami Funduszu będą:

  • dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości do 1,5 proc. planowanych w poprzednim roku budżetowym wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych;
  • odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie ministrowi finansów, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
  • środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w wysokości 0,1 proc. uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą, jeśli chodzi o przesyłanie energii elektrycznej;
  • wpływy z tytułu opłaty zastępczej (uiszczanej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy);
  • wpływy z opłaty emisyjnej, w części (15 proc.) przypadającej Funduszowi (uiszczanej przez producentów i importerów paliw silnikowych, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych oraz inne podmioty podlegające, na podstawie przepisów o podat akcyzowym, obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych).

Przychody z opłaty emisyjnej zostaną przeznaczone na Fundusz (15 proc.) – celem wsparcia rozwoju rynku paliw alternatywnych w transporcie oraz na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (85 proc.) – celem wsparcia przedsięwzięć związanych ze zmniejszeniem lub uniknięciem szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych lub ciekłych, powodujących zanieczyszczenie powietrza.

Podstawowe zasady udzielania wsparcia (krąg podmiotów, horyzont czasowy oraz maksymalny limit wsparcia) wskazano w projekcie. Natomiast szczegółowe warunki finansowania projektów przez Fundusz zostaną doprecyzowane w rozporządzeniach.

Źródło: KPRM