O swobodzie działalności gospodarczej

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Celem przyjętej ustawy jest wzmocnienie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Uchwalona ustawa dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.), polegającej na przyjęciu zmiany art. 103 wprowadzającej obowiązek dokonywania oceny przewidywanego wpływu projektu ustawy lub rozporządzenia na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Ocena ta będzie dokonywana w postaci sporządzania odrębnej części uzasadnienia projektu ustawy lub rozporządzenia. Obowiązek powyższy nie będzie dotyczył projektów, które nie dotyczą majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców oraz nie dotyczą praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej.Jak podkreśla Kancelaria Prezydenta RP Powyższe rozwiązanie powinno pozwolić na bardziej wnikliwą analizę projektowanych przez prawodawcę regulacji pod kątem specyfiki funkcjonowania mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Jednocześnie ustawa wprowadza przepis przejściowy, zgodnie z którym do projektów ustaw wniesionych do Sejmu oraz projektów rozporządzeń skierowanych do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Źródło: Prezydent RP