O bezpieczeństwie żywności i żywienia

Prezydent RP Andrzej Duda 21 października podpisał  ustawę z dnia 14 września 2016 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nowelizacja  wprowadza zmiany o charakterze redakcyjnym do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

W związku z uchyleniem przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/254 dyrektywy Rady 93/5/EWG, ustawa wykreśla z odnośnika nr 1 do ustawy pkt 16, odnoszący się do uchylonej dyrektywy Rady 93/5/EWG. Należy zauważyć, że uchylona dyrektywa 93/5/EWG miała charakter techniczno-organizacyjny, regulujący m.in. kwestie współpracy Komisji Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa żywności z państwami członkowskimi i Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Kwestie te stanowią obecnie przedmiot regulacji stosowanego bezpośrednio rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Z kolei zharmonizowanie przepisów krajowych z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 579/2014 z dnia 28 maja 2014 r. przyznającego odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów, wymaga, po pierwsze, dokonania zmiany brzmienia upoważnienia ustawowego do wydania aktu wykonawczego, zawartego w art. 70 ustawy o bezpieczeństwie żywości i żywienia, poprzez wykreślenie z zakresu upoważnienia możliwości określenia, przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, kwestii dotyczących transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów (przepisy w tym zakresie określa  wprost rozporządzenie 579/2014). Po drugie, ustawa uchyla w odnośniku nr 1 do ustawy pkt 22, odnoszący się do nieobowiązującej dyrektywy Komisji 96/3/WE z dnia 26 stycznia 1996 r. przyznającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów luzem, oraz dodaje w odnośniku nr 1 do ustawy pkt 55 dotyczący wykonywania przez ustawę rozporządzenia Komisji (UE) nr 579/2014.

Źródło: Prezydent RP