Jak wyegzekwować zapłatę za zboże lub inne płody rolne? Porady prawne

fot. M. Wasak

Dzisiejszy artykuł jest poświęcony zagadnieniu windykacji płatności za płody rolne. Co może zrobić rolnik, który nie otrzymał zapłaty za zboże? Jakie powinien przygotować dokumenty i z jakich środków windykacji może skorzystać?

Krok pierwszy: weryfikacja umowy

Analizę tego zagadnienia należy rozpocząć od ustalenia rodzaju umowy, która wiąże strony. Zazwyczaj jest to umowa sprzedaży bądź umowa kontraktacji.

 • Umowa sprzedaży:

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

 • Umowa kontraktacji:

Przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.

Czytaj także: Kiedy rolnik może ubiegać się o zwolnienie z podatku rolnego?

Strony w każdej z wyżej wymienionych umów mogą uregulować zagadnienia dotyczące płatności (terminy zapłaty, skutki opóźnienia lub zwłoki w płatnościach). Przykładowo, mogą ustalić, że w razie przekroczenia terminu płatności sprzedający/producent rolny będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Niezależnie od tego przysługuje mu prawo do naliczania odsetek.

Krok drugi: wezwanie do zapłaty

W przypadku braku płatności w terminie określonym w umowie należy wezwać dłużnika do zapłaty. Wezwanie takie najlepiej sporządzić w formie pisemnej i doręczyć listem poleconym. Potwierdzenie nadania listu należy zachować w razie konieczności przedstawienia go na etapie sądowym.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty:

 1. datę
 2. pełną nazwę sprzedawcy/producenta rolnego
 3. pełną nazwę kupującego/kontraktującego
 4. wysokość kwoty, którą należy zapłacić (najlepiej słownie i pisemnie)
 5. sposób zapłaty (przelew bankowy, gotówka)
 6. termin zapłaty (np. w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania)
 7. numer rachunku bankowego (jeżeli płatność ma nastąpić przelewem)
 8. informację, że w razie braku zapłaty w terminie sprawa zostanie skierowana do sądu
 9. podpis

Krok trzeci: pozew o zapłatę

Po wysłaniu wezwania do zapłaty należy monitorować, kiedy zostało odebrane przez dłużnika. Można to zrobić wpisując numer przesyłki na odpowiedniej stronie operatora pocztowego. Następnie czekamy na upływ terminu do zapłaty. Jeżeli płatność nie nastąpi, pozostaje nam skierowanie sprawy na drogę sądową.

Dokumenty potrzebne do pozwu:

 1. Umowa
 2. Dowód dostarczenia płodów rolnych lub zgłoszenie gotowości do ich wydania – w zależności od ustaleń umownych
 3. Faktury
 4. Wezwanie do zapłaty wraz z dowodem nadania
 5. Inne dowody, jak np. korespondencja mailowa

W celu sporządzenia pozwu o zapłatę zalecane jest skonsultowanie się z adwokatem lub radcą prawnym, który przeanalizuje sprawę i wybierze najlepszą taktykę procesową. Profesjonalny pełnomocnik wskaże również wysokość opłaty sądowej oraz ewentualne ryzyka związane ze sprawą.

Krok czwarty: egzekucja komornicza

Jeżeli proces zakończy się pozytywnym wynikiem (wyrok zasądzający/nakaz zapłaty) należy zwrócić się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Dokument opatrzony w taką klauzulę stanowi podstawę do podjęcia działań egzekucyjnych przez komornika. Wyegzekwowane środki pieniężne komornik przekaże do sprzedawcy/producenta rolnego.

Podsumowanie

Jak przedstawiono powyżej standardowa procedura windykacji płatności za płody rolne składa się z kilku etapów. Jednak sprawne jej przeprowadzenie pozwoli na odzyskanie środków finansowych oraz kosztów sądowych. Istotną kwestią jest posiadanie dokumentacji lub innych dowodów, które zapewnią wygraną sprawę przed sądem, dlatego warto dbać o porządek w dokumentach.

Adw. Monika Kołodziejczyk, Kancelaria Krzeszewski & Partnerzy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności