GUS informuje – ceny produktów rolnych w styczniu 2018 r.

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego) w styczniu 2018 r. wyniósł 95,1 (tj. spadek o 4,9% m/m). Według Głównego Urzędu Statystycznego na rynku produktów rolnych w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów roślinnych, niższe były ceny owsa i produktów zwierzęcych.

– Na targowiskach odnotowano wzrost cen zbóż (poza owsem) oraz żywca wołowego i  prosiąt na chów, natomiast obniżyły się ceny ziemniaków i trzody chlewnej. W skali roku na obu rynkach wzrosły ceny większości produktów rolnych. Zmalały w skupie ceny owsa, ziemniaków, na targowiskach żywca wołowego. Na obu rynkach niższe były ceny żywca wieprzowego  – mówi Ewa Machowina z Departamentu Rolnictwa GUS.

Ceny podstawowych produktów rolnych

W styczniu 2018 r. ceny pszenicy w skupie wyniosły 67,03 zł/dt i były o 0,4% niższe niż przed miesiącem, ale o 2,1% wyższe w porównaniu ze styczniem 2017 r. W transakcjach targowiskowych ceny pszenicy (80,70 zł/dt) były na poziomie poprzedniego miesiąca (80,66 zł/dt), ale wyższe o 7, 8% od ubiegłorocznych.

Za żyto w skupie płacono 58,34 zł/dt, tj. o 2,6% więcej niż przed miesiącem i o 4,6% więcej w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta w stosunku do ubiegłego miesiąca nieznacznie wzrosły do poziomu 65,20 zł/dt, tj. o 0,1% natomiast na przestrzeni roku odnotowano znaczny wzrost o 10,6%.

Ceny jęczmienia w skupie (67,59 zł/dt) wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,1%, a w ujęciu rocznym o 12,6%. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 74,71 zł, tyle samo co w grudniu 2017 r. i o 8,6% więcej niż w tym samym okresie 2017 r.

W styczniu 2018 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 62,06 zł/dt i wzrosły o 3,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 4,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. Na targowiskach za 1 dt pszenżyta płacono 69,92 zł, tj. o 0,4% więcej niż przed miesiącem, i o 9,7% więcej niż w styczniu 2017 r.

Ceny owsa w skupie kształtowały się na poziomie 52,01 zł/dt i były niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i z takim  samym okresem roku poprzedniego – odpowiednio o 2,6% i 4,4 %. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 65,17 zł, o 0,7% mniej w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale o 6,9% więcej niż przed rokiem.

W styczniu 2018 r. za ziemniaki w skupie płacono 46,78 zł/dt. W skali miesiąca odnotowano  wzrost o 55,4%, natomiast w skali roku ceny spadły o10,1%. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 85,77 zł, tj. o 0,4% mniej niż przed miesiącem, ale o 5,0% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 4,26 zł/kg i były niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i z takim samym okresem poprzedniego roku odpowiednio o 6,5% i 13,2%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 4,79 zł, o 4,4% mniej niż przed miesiącem i o 1,8 % niż przed rokiem.

Prosię na chów na targowiskach kosztowało 194,41 zł/szt. Cena ta była wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca o 6,1% i o 16,7% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

W styczniu 2018 r. pogorszyła się zarówno relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (6,5 wobec 7,0 przed miesiącem), jak i relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (5,7 wobec 6,1 przed miesiącem).

Ceny skupu żywca wołowego (6,58 zł/kg) w skali miesiąca zmalały o 1,5%, ale w skali roku wzrosły o 4,3%. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,98 zł/kg i były wyższe o 0,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale w odniesieniu do poprzedniego roku niższe o 0,3%.

Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca obniżyły się o 3,0%, do poziomu 3,56 zł/kg, ale w stosunku do analogicznego okresu ub. roku wzrosły o 5,9%.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 142,12 zł, tj. o 6,8% mniej niż przed miesiącem, ale o 7,6% więcej niż przed rokiem.

Źródło: GUS