fbpx

Fotowoltaika i niekorzystne umowy dla rolników. PIR interweniuje

Podlaska Izba Rolnicza zwraca uwagę na proceder, którego celem jest przejmowanie gruntów dzierżawionych od rolników przez firmy na własność bez zachowania standardów rynkowych. Chodzi o zapisy o prawie do pierwokupu działki, na której firma stawia farmę fotowoltaiczną.  


 Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński w dniu 18 sierpnia skierował do prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza pismo z prośbą o przeanalizowanie przedstawionych w piśmie fragmentów umowy dot. dzierżawy gruntów pod farmę fotowoltaiczną.  

Samasz loteria - baner

W otrzymanej od rolnika umowie znajduje się np. taki zapis: 

“Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu działki, na której zlokalizowany jest Przedmiot Dzierżawy lub jej poszczególnych części (jeżeli zbywana jest część działki), w przypadku sprzedaży działki, na której zlokalizowany jest Przedmiot Dzierżawy lub jej poszczególnych części w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie Dzierżawcy, że nabywa działkę, na której zlokalizowany jest Przedmiot Dzierżawy lub jej część może zostać złożone najpóźniej w terminie 30 dni od daty zawiadomienia Dzierżawcy o sprzedaży działki, na której zlokalizowany jest przedmiot Dzierżawy osobie trzeciej. Powyższe prawo Dzierżawcy nie dotyczy gruntów rolnych, jeżeli wchodzą w skład sprzedawanej działki”.  

Umowy dzierżawy pod urządzenia fotowoltaiczne zawierane są często na 30 lat – zwraca uwagę Podlaska Izba Rolnicza. Przez 30 lat może zdarzyć się bardzo wiele, ale rolnik – właściciel gruntów – po podpisaniu takiej umowy dzierżawy pozbawia się de facto możliwości decydowania o swojej własności bez udziału dzierżawcy – wszystkie decyzje musi najpierw skonsultować z nim. Gdyby po 30 latach rolnik otrzymał bardziej atrakcyjną propozycję dzierżawy albo wręcz kupna i przystał na nią, to będzie musiał zapłacić dotychczasowemu dzierżawcy 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) kary.  

Właściciel gruntów – rolnik – podwójnie pozbawia się możliwości decydowania o swojej własności, ponieważ zobowiązuje się “do niezawierania w okresie obowiązywania Umowy, z osobami trzecimi umów mających za przedmiot nieruchomości Wydzierżawiającego, na mocy których osoba trzecia będzie mogła korzystać z takiej nieruchomości w sposób, który:  

  1. a) może uniemożliwić lub poważnie utrudnić korzystanie przez Dzierżawcę z 

przedmiotu dzierżawy w celu umówionym lub  

  1. b) będzie zakłócać funkcjonowanie Paneli FV, które mogą zostać lub zostaną posadowione przez Dzierżawcę na Przedmiocie Dzierżawy albo innych urządzeń zainstalowanych przez Dzierżawcę na Przedmiocie Dzierżawy, lub 
  2. c) będzie działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Dzierżawcy wykonywanej na Przedmiocie Dzierżawy, przy czym za działalność konkurencyjną Strony rozumieją działalność polegającą na budowie i eksploatacji elektrowni wiatrowych, paneli fotowoltaicznych albo innych urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Żeby nie było niejasności – “przez nieruchomości Wydzierżawiającego, o których mowa powyżej Strony rozumieją nieruchomości gruntowe stanowiące własność Wydzierżawiającego lub które zostały oddane Wydzierżawiającemu do korzystania na podstawie stosunku prawnego o charakterze obligacyjnym (w szczególności dzierżawa, najem, użyczenie) lub rzeczowym (użytkowanie wieczyste lub użytkowanie) jak również nieruchomości, którymi Wydzierżawiający faktycznie włada, choćby bez tytułu prawnego”. 

Jak słusznie zauważa Podlaska Izba Rolnicza, “dynamicznie zmieniający się rynek, coraz większe zapotrzebowanie na zieloną energię oraz ograniczony zasób nieruchomości spełniających warunki sprawiają, że właściciele ziemi, przed oddaniem jej w dzierżawę są w stanie wynegocjować daleko idące ustępstwa. Powyższe pokazuje, że podmioty wydzierżawiające starają się stosować postanowienia umowne, które mogą powodować niekorzystne dla właściciela gruntu, daleko idące konsekwencje”.   

źródło: Podlaska Izba Rolnicza 

SDF baner ciągnik
Baner Syngenta
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

1 KOMENTARZ

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.