Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13 grudnia rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

Senat zaproponował 3 poprawki. Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Poprawki polegały m.in. na ustanowieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podmiotem wdrażającym działanie „Współpraca” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zamiast Agencji Rynku Rolnego) oraz na określeniu czasu potrzebnego na wydanie nowego rozporządzenia na 6 miesięcy.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Senat zaproponował 1 poprawkę. Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Poprawka ma charakter doprecyzowujący (dotyczy składek ubezpieczenia upraw rolnych od jednego lub kilku rodzajów ryzyka).

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 1107).
Senat zaproponował 2 poprawki. Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Poprawki miały charakter ujednolicający.

Źródło: Sejm RP