fbpx

Wnioski o zwrot części podatku rolnego od 2 maja. Jak wygląda wniosek o zwrot?

Zasady zwrotu części podatku rolnego za 2024 r. – przewiduje rządowy projekt ustawy. Podatnicy podatku rolnego będą składali wnioski o zwrot części podatku rolnego za 2024 r. w terminie od 2 maja do 31 maja br. Na końcu tekstu zamieszczamy projekt ustawy w całości wraz z wzorem wniosku o zwrot.

Zgodnie  z rządowym projektem ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 r. zwrot będzie przysługiwał podatnikowi podatku rolnego prowadzącemu gospodarstwo rolne i będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1, z późn. zm.1)) w kwocie stanowiącej iloczyn liczby hektarów przeliczeniowych gruntów stanowiących podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego za 2024 r. oraz różnicy między ceną skupu żyta przyjętą przez organ podatkowy jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2024 r. oraz ceną skupu żyta przyjętą przez organ podatkowy jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2023 r.

Samasz loteria - baner

Zwrot będzie przyznawał w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy do ustalenia wysokości podatku rolnego za 2024 r., na wniosek podatnika podatku rolnego. Urząd wyda decyzję w sprawie zwrotu nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Podatnik podatku rolnego będzie składał składa wniosek o zwrot w terminie od dnia 2 maja do dnia 31 maja 2024 r.

Wzór wniosku o zwrot określa załącznik do projektu ustawy.

Kwota zwrotu obniża należność z tytułu podatku rolnego za 2024 r., a w przypadku gdy ta należność została zapłacona przez podatnika podatku rolnego w całości przed dniem wydania decyzji w sprawie zwrotu urząd wypłaci kwotę tego zwrotu na rachunek bankowy tego podatnika albo rachunek tego podatnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Na zwrot części podatku rolnego gminy otrzymają dotację celową z budżetu państwa. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej będą brane pod uwagę koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatnikom podatku rolnego, ponoszone przez gminę, w wysokości 1% łącznej kwoty zwrotów przysługujących podatnikom podatku rolnego w danej gminie.

Zwrot będzie przyznawany od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w ustawie.

Omawiana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecnie projekt ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 r. trafi pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie.

Projekt ustawy wraz ze wzorem wniosku można znaleźć klikając tutaj.

Dekalb Bayer - baner
Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

2 KOMENTARZE

  1. Kpina z ludzi. Część osób na które są nakazy płatnicze zmarła, wykończona przez “państwową służbę zdrowia”, a sprawy spadkowe trwają nieraz latami. Poza tym jeśli decyzja jest na wniosek, to niektórzy tego nie złożą również z innych przyczyn, na przykład zapomną. Biurokracja będzie wymyślała tysiąc sposobów żeby utrudniać.

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.