Unijni ministrowie rolnictwa spotkają się Luksemburgu

Dziś tj. 10 października odbywa się w Luksemburgu posiedzenie unijnej rady ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa. Jak udało się nam ustalić minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel skieruje pod obrady dwa wnioski.

Pierwszy z nich  dotyczył będzie wdrożenia kompleksowego programu wsparcia w sektorze wieprzowiny w Polsce. Jest on związany ze skutkami rynkowymi stosowania restrykcji weterynaryjnych z uwagi na afrykański pomór świń.

– Polska podejmuje działania mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa ASF na pozostałą część Polski oraz Unii Europejskiej, co nie jest łatwe m.in. w związku z bliskością Białorusi i Ukrainy, gdzie ASF jest szeroko rozpowszechniony. Dlatego też wnioskujemy o wykorzystanie wszystkich możliwych form wsparcia z budżetu Unii Europejskiej, w tym ze środków rynkowych, rozwoju obszarów wiejskich i weterynaryjnych, celem ograniczenia skutków zaistniałej sytuacji i zapobiegania dalszego jej pogarszania. Celem podejmowanych przez Polskę wysiłków i działań jest zahamowanie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na obszarze Unii Europejskiej – informuje resort rolnictwa.

Kolejny wniosek szefa naszego resortu rolnictwa dotyczyć będzie rynku cukru. Polska wnioskuje do Komisji Europejskiej o przedstawienie prognozowanej sytuacji w tym sektorze oraz dostępnego instrumentarium służącego stabilizacji rynkowej w UE  po zniesieniu kwotowania produkcji cukru.

Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  istnieje potrzeba przeprowadzenia politycznej, pogłębionej dyskusji na forum UE na temat tego sektora, gdyż dotychczas zaproponowane regulacje są niewystarczające.  Z tego względu, w celu uniknięcia podobnych trudności jakie występują w sektorze mleka, istniejący system kwotowania produkcji powinien być w opinii Polski utrzymany.

Ponadto, jak zaznacza Biuro Prasowe MRiRW, istotnym punktem obrad Rady Ministrów jest przedłożony dokument Komisji Europejskiej  dotyczący zmian czterech rozporządzeń bazowych dla WPR określany jako tzw. Omnibus. 14 września 2016 r. KE opublikowała Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady „Śródokresowy przegląd/rewizja wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020. Budżet ukierunkowany na wyniki” (COM 2016/603). Dokument zawiera szereg propozycji uproszczeń i zmian w zakresie obecnej WPR.

Źródło: MRiRW