Unia Europejska członkiem traktatu o lepszej ochronie oznaczeń geograficznych

Oficjalne dokumenty Unii Europejskiej zostały złożone w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie. Był to ostatni krok, aby UE stała się członkiem Aktu genewskiego, wielostronnego traktatu o ochronie oznaczeń geograficznych zarządzanego przez WIPO.

Wcześniej Parlament Europejski i Rada wyraziły poparcie dla członkostwa UE w głosowaniu pozytywnym w Parlamencie w dniu 17 września 2019 r. i przyjęciu pakietu prawnego w dniu 7 października 2019 r. Pakiet prawny obejmuje podstawy przystąpienia do UE, a także zasady działania UE jako członka Aktu genewskiego.

Porozumienie lizbońskie w sprawie ochrony nazw pochodzenia i ich rejestracji międzynarodowej, które obecnie obejmuje 28 członków, w tym siedem państw członkowskich UE, oferuje sposób na zapewnienie ochrony nazw pochodzenia (AO), podzbioru oznaczeń geograficznych, poprzez jedną rejestrację. Akt genewski unowocześnia umowę lizbońską z 1958 r., rozszerza jej zakres z OA na wszystkie oznaczenia geograficzne i umożliwia przyłączenie się organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska. Członkostwo UE w akcie genewskim umożliwi unijnym oznaczeniom geograficznym kwalifikowanie się do ochrony na wysokim poziomie przez inne strony tego aktu genewskiego.

Oznaczenia geograficzne oznaczają produkt pochodzący z określonego obszaru geograficznego lub cechach zasadniczo związanych z pochodzeniem geograficznym, w tym czynnikami naturalnymi i ludzkimi. Oznaczenia geograficzne służą także do rozróżnienia i wzmocnienia wkładów kulturowych oraz nagradzają kreatywność tradycyjnego know-how. Termin zarejestrowany jako oznaczenie geograficzne – w UE, jako chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub chroniona nazwa pochodzenia (ChNP) – może zatem, być stosowany wyłącznie przez producentów zlokalizowanych na wyznaczonym obszarze.

Źródło: KE

Opracował: Krzesimir Drozd