Szukają nowej definicji wiosennych przymrozków

Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany definicji przymrozków wiosennych określonej w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Poniżej prezentujemy odpowiedź MRiRW na pismo samorządu rolniczego w tej sprawie.

Resort rolnictwa informuje, że po zasięgnięciu opinii ekspertów z dziedziny upraw rolnych, zmiana definicji przymrozków wiosennych zostanie rozważona przy nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt i wymagać będzie szerokich konsultacji.

W ocenie MRiRW szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne zależą od kilku czynników. Należą do nich gatunek i odmiana upraw, aktualna faza wzrostu i rozwoju roślin (fenologiczna), aktualne warunki meteorologiczne (w szczególności temperatura powietrza i opady atmosferyczne) oraz ich przebieg od początku ruszenia wegetacji roślin w danym roku.

Początek sezonu wegetacyjnego (termicznej wiosny) według literatury rozpoczyna się wówczas, gdy średnia temperatura powietrza ustala się powyżej progu 5°C i rozpoczyna okres wegetacji większości roślin. Definicja ta dotyczy obszaru Europy centralnej i północnej, w tym Polski.

Wieloletnie badania prowadzone w Polsce, obejmujące okres co najmniej ostatnich 30 lat, pokazują tendencję w kierunku wcześniejszego początku sezonu wegetacyjnego, średnio o 2-3 dni na dziesięć lat, Dla większości obszaru kraju jest ona jednak nieistotna statystycznie, ze względu na duży rozrzut i zmienność dat początku tego sezonu w poszczególnych latach.

Natomiast w opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, początek ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyka przymrozków wiosennych, rozpoczynający się 15 kwietnia, jest optymalny, biorąc pod uwagę polskie warunki klimatyczne. W przypadku upraw jarych wcześniejszy wysiew nasion nie gwarantuje wschodów roślin w przewidzianym terminie, ponieważ oprócz temperatury powietrza czynnikiem determinującym wzrost roślin są również odpowiednia temperatura i wilgotność gleby. Z kolei w przypadku upraw ozimych charakteryzujących się dobrą kondycją, przymrozki wiosenne występujące w marcu i na początku kwietnia nie powinny wyrządzić szkód. Również w przypadku ogromnej większości sadów i plantacji owoców jagodowych okres kwitnienia, czyli największej ekspozycji na szkody powodowane przez przymrozki wiosenne, przypada na drugą połowę kwietnia i początek maja.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało w ramach konkursu GOSPOSTRATEG z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na realizację projektu pt.: „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu”.

– Celem głównym projektu jest zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność i racjonalność wydatkowania środków budżetowych w oferowane już obecnie polskim rolnikom produkty ubezpieczeniowe i poszerzenie ich listy, które po pilotażu w praktyce będą mogły stanowić podstawę do dokonania nowelizacji istniejących regulacji prawno-administracyjnych oraz wdrożenia nowych norm z tego zakresu. Zaprojektowane produkty ubezpieczeniowe staną się składnikiem szerszej konstrukcji systemu holistycznego zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie. Powyższe cele osiągnie się w trzyletnim okresie, realizując w nim trzy zadania, których wspólną częścią będzie proces stopniowego dochodzenia do nadającego się do praktycznego wdrożenia zestawu pięciu produktów ubezpieczeniowych. Będzie on składał się z aktualizacji bieżącej oferty, instrumentów stabilizowania przychodów, ubezpieczania nadwyżek i dochodów, kontraktów indeksowych oraz alternatywnych schematów subsydiowania krajowych ubezpieczeń rolnych – mówi Jan Białkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: MRiRW

Opracował: Krzesimir Drozd

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności