fbpx

Samorząd rolniczy pyta, resort rolnictwa odpowiada

Prezentujemy odpowiedź resortu rolnictwa  na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące obaw związanych z ustanowieniem całej Polski obszarem OSN i związanymi z tym ograniczeniami w produkcji zwierzęcej oraz postulującym wprowadzenie ułatwień  w budowie biogazowi rolniczych.

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi :

“1) Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych tzw. program azotanowy, opracowywany na podstawie art. 104 ustawy z dnia lipca 2017 r. – Prawo wodne (DzU z 2017 r. poz. 1566 i 2180) jest obecnie na etapie przyjmowania przez Stały Komitet Rady Ministrów.

2) Odnosząc się do postulatu dotyczącego utworzenia rządowego programu budowy nowych biogazowni rolniczych, uprzejmie informuję, iż aktualnie istnieje kilka dokumentów strategicznych, które wskazują na konieczność rozwoju biogazowni rolniczych, i są to m.in.:

  • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), w ramach której jednym z projektów strategicznych jest Energetyka rozproszona,
  • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,
  • Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
  • Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce na lata 2010-2020,
  • Program Działań MRiRW na lata 2015-2019.

W związku z powyższym, w opinii MRiRW nie ma potrzeby tworzenia kolejnego dokumentu strategicznego w tym zakresie. Jednocześnie mając pełną świadomość istotnej roli biogazowni rolniczych w poprawie bezpieczeństwo energetycznego (gazowego) Polski, a także ich pozytywnego wpływu na środowisko poprzez utylizację produktów ubocznych z rolnictwa i odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego, MRiRW podjęło szereg działań mających na celu ułatwienie powstawania tego typu inwestycji.

W pierwszej kolejności dokonano zmian gwarantujących stabilne warunki funkcjonowania istniejących biogazowni. W tym celu ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r. poz. 925 z późn. zm.), dokonano modyfikacji istniejącego instrumentu wsparcia dla biogazowni rolniczych w postaci świadectw pochodzenia. Wprowadzona zmiana polega na określeniu oddzielnego obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z biogazu rolniczego, tzw. błękitnych certyfikatów. W efekcie wprowadzonej zmiany nastąpił znaczący wzrost wartości tych świadectw pochodzenia, co przełożyło się bezpośrednio na wzrost przychodów wytwórców biogazu rolniczego.

Równocześnie prowadzone są prace nad:

  • zmianą przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu w celu ułatwienia rolniczego wykorzystania do nawożenia produktu pofermentacyjnego z biogazowni rolniczych,
  • wypracowaniem standardów jakościowych dla biogazu rolniczego jako paliwa gazowego oraz zasad tworzenia i funkcjonowania lokalnych sieci gazowych. Wyniki prac będą stanowiły podstawę dla dalszych prac legislacyjnych ułatwiających nawiązywanie lokalnej współpracy na rzecz efektywnego wykorzystania energii wytwarzanej w biogazowniach rolniczych,
  • rozwojem energetyki odnawialnej w oparciu o spółdzielnie energetyczne, których celem jest zapewnienie samowystarczalności energetycznej na obszarach wiejskich oraz zagospodarowanie biomasy pochodzenia rolniczego, a także pozostałości z produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Dodać należy, że przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 marca 2018 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw (UC27), przewiduje wprowadzenie nowego systemu wsparcia dedykowanego m.in. dla instalacji biogazu rolniczego, tj.:

  • feed-in-tariff („FIT”) dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej do 500 kW,
  • feed-in-premium („FIP”) dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 500 kW i nie większej niż 1 MW.

Zgodnie z tym projektem przewidziano również wyższe ceny referencyjne w 2018 r. dla biogazowni rolniczych w ramach wsparcia FIT lub FIP. Wprowadzenie tego rozwiązania ma na celu uproszczenie procedur ubiegania się o wsparcie oraz stworzenie większych zachęt do budowy nowych biogazowni rolniczych, zwłaszcza o mniejszej mocy, które byłyby dostosowane do lokalnych potrzeb. Projekt ustawy w najbliższych dniach zostanie przekazany do dalszych prac legislacyjnych w Sejmie.

Źródło: KRIR

 

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner
Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

×Mandam - baner corner