Prawo Łowieckie trzeba zmienić

Warmińsko-Mazurska  Izba Rolnicza apeluje do rządu RP o niezwłoczne wprowadzenie takiego Prawa łowieckiego, które rozwiąże kwestie gospodarki łowieckiej i szkód łowieckich.

Problem szkód wyrządzonych w uprawach jest bardzo poważny, dotyczy ogromnej liczby rolników z województwa warmińsko-mazurskiego. W ostatnich latach znacznie wzrosła populacja zwierząt łownych, a tym samym coraz większa powierzchnia upraw rolnych i leśnych narażona jest na zniszczenia, a rolnicy na straty w dochodzie. Obecnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące szacowania szkód wyrządzonych w uprawach rolnych przez dzikie zwierzęta określone w ustawie Prawo Łowickie nie sprawdzają się – mówi Jan Heichel, prezes Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej.

Dlatego zdaniem W- MIR konieczne jest przyspieszenie procedowania ustawy Prawo Łowieckie.  Ponadto samorząd rolniczy z województwa warmińsko – mazurskiego postuluje o szacowanie szkód łowieckich przez niezależne komisje, Walne Zgromadzenie W-MIR stoi bowiem  na stanowisku, że myśliwi nie są w stanie rzetelnie i bezstronnie oceniać szkód łowieckich.  W ocenie samorządu rolniczego  koła łowieckie powinny ponosić konsekwencje finansowe w sytuacji, gdy gospodarkę łowiecką prowadzą w sposób niewłaściwy i niezgodny z obowiązującymi przepisami szczegółowymi, a  izby rolnicze miały bezpośredni wpływ na ustalenie rocznego i wieloletniego planu odstrzału zwierzyny łownej na danym terenie. Ważne jest też , aby opinia Izby Rolniczej przy wydłużaniu umów dzierżaw obwodu łowieckiego była wiążąca i aby właściciele, dzierżawcy i posiadacze gruntów mieli wpływ na zawieranie umów dzierżaw przez koła łowieckie i starostwa na gruntach, na których są właścicielami.

Postulujemy też o wprowadzenie przepisów prawa, które umożliwią rozwiązanie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego w przypadku: gdy koło łowieckie nie współpracuje należycie z rolnikami, w zakresie zabezpieczenia upraw, szacowania szkód łowieckich, wypłaty należnych odszkodowań: gdy koło łowieckie nie realizuje zaplanowanych rocznych planów łowieckich; na wniosek rolników będących właścicielami, dzierżawcami, posiadaczami, co najmniej 1/3 powierzchni gruntów dzierżawionego obwodu łowieckiego – informuje W – MIR.

Źródło: W- MIR