Powszechny spis rolny w 2020 roku

Do prac w Sejmie RP został skierowany rządowy projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku. Powszechny spis rolny jest przedsięwzięciem statystycznym służącym zbieraniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu danych dotyczących struktury rolnictwa, mającym na celu dostarczenie kompleksowych informacji statystycznych na potrzeby polityki rolnej państwa i Unii Europejskiej, a także dla przedstawicieli nauki, biznesu, jednostek samorządu terytorialnego i innych użytkowników.

Realizacja powszechnego spisu rolnego w 2020 r. (PSR 2020) będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie krajowych i międzynarodowych odbiorców informacji statystycznych z zakresu polskiego rolnictwa.

Jak podkreślają autorzy ustawy od czasu przeprowadzenia w Polsce powszechnych spisów rolnych w latach 2002 i 2010 w rolnictwie zaszło bardzo wiele zmian związanych między innymi z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej, a także zmian nawyków żywieniowych ludności, przechodzeniem na nowoczesne metody żywienia zwierząt gospodarskich czy poszukiwaniem nowych źródeł energii. Następują coraz bardziej widoczne procesy modernizacji i specjalizacji gospodarstw rolnych, a także koncentracji produkcji, szczególnie w rejonach o dobrych warunkach produkcyjnych. Coraz więcej jest dużych gospodarstw rolnych, silnych ekonomicznie, mogących z łatwością konkurować na rynku międzynarodowym. Jednak rolnictwo polskie to także, i to w znacznym stopniu, gospodarstwa małe, słabe ekonomicznie, często produkujące tylko na samozaopatrzenie gospodarstwa domowego. Spis rolny pozwala na charakterystykę również tych najmniejszych podmiotów działających w obszarze rolnictwa.

Jest to istotne, biorąc pod uwagę pojawiający się trend preferowania gospodarstw wielofunkcyjnych i przyjaznych środowisku naturalnemu. W przypadku najmniejszych gospodarstw, tam gdzie sama produkcja rolnicza jest niewystarczającym źródłem dochodów, nastawienie na produkcję dobrej jakościowo, zdrowej żywności z wykorzystaniem tradycyjnych, regionalnych receptur, zachowanie walorów krajobrazowych i kulturowych pozwala na dywersyfikację dochodów, co daje szansę rozwoju tych gospodarstw rolnych.

Źródło: Sejm RP