Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej

W dniach 12 – 13 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Izb Rolniczych wchodzących w skład „Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej”. Porozumienie skupia trzecią część wszystkich Izb Rolniczych w kraju (Lubelska, Podkarpacka, Świętokrzyska, Małopolska, Śląska, Opolska). Tym razem gospodarzem spotkania była Śląska Izba Rolnicza.

Na posiedzeniu porozumienia poruszono wiele ważnych problemów, z jakimi zmagają się rolnicy. Wskazano, iż rozwojowy dysonans pomiędzy dużymi i małymi gospodarstwami gwałtownie się pogłębia nie tylko w Polsce ale w pozostałych krajach UE i na całym świecie. Ziemia rolna jest tym dobrem materialnym – warsztatem pracy rolnika , który w warunkach Polski z roku na rok się kurczy. W głównej mierze jest to za sprawą rozwoju cywilizacyjnego: rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej (autostrady, lotniska), działalności gospodarczej, rozwoju turystyki czy budownictwa mieszkaniowego.

W drodze uchwał zajęto stanowiska w następujących kwestiach:

  • uregulowania stawek opłat licencyjnych od rozmnożeń własnych (ustawa o ochronie prawnej odmian roślin uprawnych),
  • rozszerzenia możliwości sprzedaży przetworzonych produktów w Rolniczym Handlu Detalicznym do lokalnych sklepów i restauracji,
  • wprowadzenia dopłat do stada podstawowego trzody chlewnej i rozszerzenie wsparcia finansowego na bioasekurację dla gospodarstw posiadających trzodę chlewną w całym kraju,
  • wprowadzenia preferencyjnego – obniżonego wieku emerytalnego – 60 lat dla osób ubezpieczonych w KRUS z jednoczesnym zniesieniem obowiązku przekazywania gospodarstwa w momencie przejścia na emeryturę,
  • praktyk monopolistycznych koncernów cukrowniczych w tym ujednolicenie stawek skupu buraków cukrowych (wniesiono o dokapitalizowanie Krajowej Spółki Cukrowej w celu powiększenia możliwości przerobowych i przejęcie rolników związanych niekorzystnymi umowami z zachodnimi koncernami),
  • objęcie terenów kraju od Wisły na wschód nakazem „depopulacji”(redukcji) dzika w celu ograniczenia migracji ASF w głąb kraju,
  • ustawowego zagwarantowania finansowania Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
  • powstrzymanie prawodawstwa zakazującego prowadzenia na terenie Polski uboju rytualnego zwierząt oraz hodowli zwierząt futerkowych,
  • wprowadzenie ogólnej kontroli nad prawidłowością procesu pobierania prób i analiz laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych prowadzonych przez organy skupujące i przetwarzające surowce dostarczane przez rolników.

Źródło: LIR