Ograniczą szarą strefę

Na wniosek  ministra rozwoju i finansów Rada Ministrów 19 września  przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Nowe prawo ma ograniczyć szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi. Stanowi ono element pakietu ustaw uszczelniających system podatkowy. Krajowa produkcja suszu tytoniowego zostanie objęta monitorowaniem i nadzorem.

– W ostatnich latach w Polsce zwiększyła się szara strefa w obrocie wyrobami tytoniowymi. Przed 1 stycznia 2016 r. nieprawidłowości te polegały m.in. na tym, że susz tytoniowy obejmowano fikcyjnymi sprzedażami w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych lub dokonywano jego sprzedaży bez zapłaconej akcyzy podmiotom nieuprawnionym – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

W ustawie o podatku akcyzowym zaproponowano między innymi opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez producenta takiego suszu, dokonanej w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem tego wyrobu przez ten podmiot, doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego przez podmioty prowadzące skład podatkowy, które magazynują susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym oraz doprecyzowanie przepisu o ewidencji suszu tytoniowego przez wskazanie, że powinna ona umożliwiać ustalenie ilości i sposobu przetwarzania takiego suszu oraz adresu bądź adresów miejsc jego magazynowania przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który magazynuje susz nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym; ponadto nałożenie na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązku przekazywania danych dotyczących skupionego suszu tytoniowego oraz wykazu producentów tego suszu, od których został on kupiony.

Natomiast w ustawie o organizacji niektórych rynków rolnych zaproponowano między innymi  utworzenie rejestru producentów surowca tytoniowego, prowadzonego przez dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przeprowadzanie kontroli związanych z monitorowaniem upraw, niszczenie uprawy na koszt prowadzącego – w przypadku prowadzenia uprawy tytoniu bez uzyskania wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego oraz na powierzchni przekraczającej tę podaną w zgłoszeniu, nałożenie na producentów surowca tytoniowego obowiązku przekazywania raz w roku informacji dotyczących powierzchni uprawy, produkcji i zbycia surowca tytoniowego oraz zawartych umów zbycia tego surowca oraz uregulowanie kar za nieprzestrzeganie przepisów i określenie procedury niszczenia surowca tytoniowego w przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu takiej czynności przez jego producenta.

Przyjęte rozwiązania, jak zaznacza KPRM  powinny skutkować zwiększonymi wpływami do budżetu państwa.

Źródło: KPRM