Nowe prawo w zakresie zdrowia roślin

Od połowy grudnia 2019 r. w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywało nowe prawo w zakresie zdrowia roślin.

Podstawy prawne w tym zakresie zawarte zostały w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rad (UE) 2016/2031 z 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2017/625 z 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

–  Obecnie zarówno na poziomie UE, jak również w kraju, prowadzone są prace nad przepisami wykonawczymi i delegowanymi do w/w rozporządzeń. Bieżące zagadnienia będą zamieszczane systematycznie na tej stronie. Nowe przepisy prawa odnoszące się do zasad wydawania paszportów roślin, zakładają ujednolicenie wzorów paszportów roślin, które będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej – informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Szczegółowe przepisy w zakresie specyfikacji technicznej paszportów roślin: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r. określające specyfikacje dotyczące formatu paszportu roślin służącego przemieszczaniu na terytorium Unii oraz paszportu roślin służącego wprowadzaniu do strefy chronionej i przemieszczaniu w niej.

Co do zasady paszporty roślin powinny być  wydawane przez upoważnione do tego podmioty, pod nadzorem właściwego organu (art. 84  Rozporządzenia 2016/2031). Przewidziane jest odstępstwo od tej zasady, umożliwiające wydanie paszportów roślin przez właściwy organ. W art. 89 Rozp. 2016/2031 wskazano ogólne warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać upoważnienie do wydawania paszportów roślin, jednocześnie trwają prace nad przepisami, które określą szczegółowo te warunki (delegacja dla Komisji Europejskiej w art. 89 ust. 2) – dodaje PIORIN.

 Źródło: PIORIN