KSOW – na nowych zasadach

Prezydent RP Andrzej Duda  6 maja podpisał ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Celem  ustawy jest uporządkowanie oraz konsolidacja wydatkowania środków publicznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w części dotyczącej funkcjonowania Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na gruncie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, funkcję tzw. jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „KSOW”, pełni instytucja zarządzająca, którą na podstawie art. 5 ustawy, jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Ustawa, w art. 55, zezwala ministrowi na upoważnienie innego podmiotu do pełnienia funkcji jednostki centralnej, w drodze rozporządzenia. W obecnym stanie prawnym katalog podmiotów, które minister może upoważnić do pełnienia funkcji jednostki centralnej, obejmuje dwa rodzaje podmiotów, jednostki sektora finansów publicznych i fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa.

Obecnie funkcję jednostki centralnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pełni fundacja, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, zwana dalej „Fundacją FAPA”, która została do tego upoważniona w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2015 r. (Dz. U. poz. 1104).

Przedłożona ustawa uchyla w ustawie przepis umożliwiający ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi upoważnienie fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, do pełnienia funkcji jednostki centralnej. Tym samym, z dniem wejścia w życie ustawy, utraci moc rozporządzenie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. zadania jednostki centralnej będzie wykonywać albo instytucja zarządzająca (minister właściwy do spraw rozwoju wsi) albo jednostka sektora finansów publicznych, upoważniona do pełnienia funkcji jednostki centralnej na mocy rozporządzenia ministra, wydanego na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy.

Źródło: Prezydent RP