fbpx

Premia dla młodego rolnika. ARiMR radzi, na co uważać, aby nie stracić wsparcia

Nabór wniosków do programu „Premia dla młodego rolników” ruszył 30 sierpnia br. i potrwa do 29 września br. W rozmowie z nami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa radzi na co, uważać, aby nie stracić wsparcia.

Program „Premia dla młodego rolnika” jest przyznawana na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Wsparcie obejmuje inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zrealizowane od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Nabór wniosków potrwa od 30 sierpnia do 29 września 2023 r.

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:

  1. w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat),
  2. rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej,
  3. posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  4. posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy,
  5. złoży biznesplan, spełniający warunki określone w Regulaminie naboru wniosków oraz zobowiąże się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100 % kwoty wypłaconej pomocy.

Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej (premii) w kwocie 200 tys. zł  i jest wypłacana w dwóch ratach:

  • pierwsza rata wynosi 70 % kwoty przyznanej pomocy, tj. 140 tys. zł,
  • druga rata wynosi 30 % kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł.

ARiMR poinformowała, że podczas opracowywania przepisów dotyczących wsparcia dla adeptów rolnictwa w ramach nowej perspektywy finansowej czerpano z doświadczeń poprzedniego okresu programowania – w tym opinii rolników i doradców, ale należy zachować ostrożność przy porównywaniu PROW 2014-2020 i PS WPR 2023-2027.

Obecnie między innymi nie wymaga się od wnioskodawcy posiadania w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy gruntów rolnych o powierzchni przynajmniej 1 ha; nie ma konieczności, aby młody rolnik ubezpieczał się w KRUS; beneficjent powinien rozpocząć uzupełnianie wykształcenia przed wypłatą pierwszej raty pomocy; kwota pomocy, którą można pozyskać w ramach premii, został zwiększona do 200 000 zł.

Beneficjenci tego wsparcia powinni zwrócić uwagę na te same aspekty, co korzystający ze środków na rozwój małych gospodarstw. Warto pamiętać, że zmianie uległy m.in. zasady dotyczące wymaganego wzrostu wielkości ekonomicznej – w przypadku gdy gospodarstwo wskazane w biznesplanie nie spełniało wymogu wyjściowej wielkości ekonomicznej tj. co najmniej 15 000 euro, w wyniku realizacji biznesplanu jego wielkość ekonomiczna powinna wzrosnąć do poziomu co najmniej 19 500 euro.

Młodzi rolnicy, podobnie jak korzystający ze środków na „Rozwój małych gospodarstw”, nie mogą przeznaczyć premii na: hodowlę zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego); uprawę roślin wieloletnich na cele energetyczne; prowadzenie działalności w ramach niektórych działów specjalnych produkcji rolnej (hodowla zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów rasowych, kotów rasowych, entomofagów). Przepisy nie pozwalają na sfinansowanie zakupów od małżonka, rodzeństwa, wstępnego (rodzica) lub zstępnego (dziecka) ani wymienionych krewnych żony lub męża młodego rolnika. Oprócz tego realizowane inwestycje nie mogą dotyczyć gruntów innych niż stanowiące wyłączną własność beneficjenta lub przedmiot jego małżeńskiej wspólności majątkowej – podkreśla ARiMR.

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.