ARiMR informuje – pomoc de minimis

Rolnicy mają możliwość korzystania z wielu programów pomocy finansowej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak również inne instytucje. Część z tych programów realizowana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie. Jest to wsparcie państwa udzielane producentom rolnym, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Wynika to z tego, że jest to pomoc o niewielkiej wartości, która nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.

Rolnicy chętnie korzystają z takiego wsparcia, dlatego też warto przypomnieć limity obowiązujące w pomocy de minimis, ponieważ ich przekroczenie spowoduje, że otrzymane wsparcie będzie trzeba zwrócić.

W sektorze produkcji rolnej pomoc de minimis udzielana jest na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Wielkość pomocy, jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu, to 15 000 euro w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że producenta rolnego prowadzącego działalność również w innych sektorach gospodarki obowiązują dodatkowe limity pomocy w okresie 3 lat, tj.:

  • 30 000 EUR – jeżeli poza rolnictwem prowadzi działalność w rybołówstwie,
  • 200 000 EUR – jeżeli poza rolnictwem i rybołówstwem jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w innych sektorach.

Rolnik, który chce skorzystać z pomocy de minimis, musi dołączyć do wniosku informacje, o tym czy w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat go poprzedzających, otrzymał takie wsparcie z jakiegokolwiek tytułów. Informacje te są niezwykle istotne, ponieważ służą prawidłowemu ustalaniu wysokości pomocy możliwej do przyznania w danym momencie. Brak przekazania rzetelnej informacji w tym zakresie może prowadzić do przekroczenia wysokości pomocy ponad określony limit, a w takim przypadku wiąże się to z koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy.

Jak zatem uniknąć takiej sytuacji? Otóż każda instytucja, która przyznaje wsparcie w formule de minimis, ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o udzielonej pomocy i przekazania go beneficjentowi. W dokumencie tym zawarte są informacje niezbędne do obliczenia dostępnego dla rolnika limitu środków. W przypadku braku takiego zaświadczenia, np. w wyniku zagubienia, lub w przypadku, gdy rolnik nie jest pewien czy uzyskana pomoc była pomocą de minimis, osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia realizowanego w formule de minimis mogą zgłaszać się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uzyskania informacji o pomocy otrzymanej od ARiMR w ostatnim czasie. Zapytania do Centrali ARiMR można przesłać pocztą lub drogą mailową.

Źródło: ARiMR
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności