Apelują, sprzeciwiają się i popierają

Publikujemy wnioski Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych Regionu Kujawsko – Pomorskiego  zgłoszone podczas posiedzenia  21 października 2016 r. w Przysieku.

1. Porozumienie  sprzeciwia się zawarciu umowy CETA oraz TTIP, które stanowią zagrożenie dla interesów polskich oraz unijnych producentów rolnych oraz zagrażają bezpieczeństwu konsumentów spowodowane obniżoną jakością produktów importowanych, zawierających GMO.

2. Porozumienie apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:
a) Zwiększenie środków z budżetu państwa na wsparcie ubezpieczeń w rolnictwie w sezonie 2016/2017. Stworzenie prawnych i przejrzystych przepisów gwarantujących korzystanie przez rolników z pakietów zawierających ubezpieczenie od ryzyka szkód powstałych w wyniku suszy.
b) Dostosowanie przepisów o KRUS w zakresie uzyskania prawa do emerytury czy renty za umownym przekazaniem użytkowania nieruchomością, z pominięciem obowiązku wyzbycia się prawa do nieruchomości.
c) Powołanie lub rozszerzenie kompetencji niezależnej instytucji certyfikującej jakość produktów pochodzenia rolniczego, w tym oceny poubojowej trzody chlewnej, warzyw etc.
d) Utrzymanie dopłaty dla niezmniejszonej ilości hodowców bydła oraz pozostawienie pułapu (30>20 sztuk/gospodarstwo).
e) Udzielenie pomocy finansowej w postaci dopłaty do 1 ha gruntów dla gospodarstw, które poniosły straty na skutek tegorocznych wymarznięć i suszy. W regionie Kujawsko-Pomorskim szkody powstałe w wyniku wymarznięć dotyczyły kilkunastu tysięcy gospodarstw. Na potrzeby szacowania strat powołano 138 komisji. W ocenie Porozumienia, samorządów gminnych oraz rolników, którzy ponieśli straty w wyniku wymarznięć – powoływanie i praca tych komisji, w sytuacji braku realnej pomocy ze strony państwa, jest bezcelowe. Ocena taka wydaje się być jak najbardziej zasadna wobec braku chętnych do pracy w komisjach powoływanych na okoliczność wystąpienia zjawiska suszy rolniczej w województwie kujawsko-pomorskim. Jednocześnie wnioskujemy o jasne i precyzyjne informowanie rolników, a zwłaszcza członków komisji szacujących straty po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk pogodowych o formach i zasadach udzielanej pomocy. Informacje te powinny zostać przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Dotychczas stosowane praktyki informowania (w ostatniej chwili) o obowiązujących zasadach i formach pomocy są nie do zaakceptowania
f) Ustalenie obiektywnych i prostych procedur udzielania odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę i ptactwo – prawem chronione.
g) Zmianę przepisów uzależniających wielkość subwencji dla gmin od ich dochodów własnych. W sytuacjach, kiedy gminy umarzają podatek rolny z powodu klęsk nieurodzaju spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, pozbawiają się nie tylko dochodów własnych, ale również mają pomniejszoną subwencję o wartość tych umorzeń.
h) Zmianę sposobu powoływania komisji i ich i pracy. Komisje ds.oceny stanu roślin dotkniętych suszą, przezimowaniem czy innych zdarzeń atmosferycznych, niezależnych od człowieka, powinny działać w sposób przyjęty w zakładach ubezpieczeń (rzeczoznawca zatrudniony czasowo lub zadaniowo).
i) Uporządkowanie procedur dotyczących szacowania szkód w rolnictwie w następstwie zdarzeń pogodowych oraz ustalania rekompensat za szkody klęskowe.
j) Podjęcie bardziej skutecznych działań ograniczających rozprzestrzenianie się choroby ASF na tereny wolnym od jej występowania (propozycje budowy ogrodzenia przed dzikami lub ich 100% odstrzału w powiatach zapowietrzonych i sąsiadujących oraz znacznego ograniczenia populacji dzików w pozostałych rejonach kraju).

3. Porozumienie popiera wojewódzką inicjatywę budowy zapory wodnej w Nieszawie na Wiśle, która m.in. umożliwi poprawę gospodarki wodą w rolnictwie, w tym szczególnie jej dostęp na stepowiejące bogate ziemie Kujaw. Oczekujemy szybkich decyzji rządu z pominięciem nielicznych uwag organizacji ochrony przyrody, których problemy zgłaszane wybiórczo nie uwzględniają interesów wielkich grup społecznych. Odłożenie decyzji budowy tamy spowoduje dalsze pogłębienie deficytu wody w rolnictwie, ograniczenie jej retencji, zagrożenie powodzią oraz ograniczenie produkcji rolnej Kujaw, jak również bliżej nieokreślone szkody w przyrodzie (zanik oczek wodnych, zmianę struktury i sposobu upraw powodujące zmiany w gnieżdżeniu i bytowaniu chronionych ptaków i innych zwierząt). Prawodawstwo unijne dopuszcza ingerencję w środowisko, jeśli chodzi o niezbędne potrzeby życia ludności na tym obszarze.

Źródło:  PZZiOR regionu Kujawsko-Pomorskiego