Za szkody łowieckie zapłaci Skarb Państwa

W trakcie 19 posiedzenia Sejmu RP (20 maja) przyjęto nowelizację ustawy o zmianie ustawy – Prawo Łowieckie. Projekt ustawy przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości przewiduje, że szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania będą pokrywane przez Skarb Państwa. Będzie to zadanie wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Dotychczas do wypłaty odszkodowań zobowiązani byli dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich.

Określa on też tryb dokonywania oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz ustalania wysokości odszkodowań. Wysokość odszkodowania będzie ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę, po wzięciu pod uwagę protokołu sporządzonego po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód oraz opinii rzeczoznawcy, – jeżeli została sporządzona.

W celu zapewnienia finansowania szkód łowieckich będzie utworzony Fundusz Odszkodowawczy, którego dysponentem będzie wojewoda. Środki będą pochodzić ze składek wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu państwa.