W sprawie nawadniania i grodzenia pól

Prezentujemy odpowiedz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie umożliwienia realizacji inwestycji nawodnieniowych oraz polegających na grodzeniu pól w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 — 2020.

"Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1371 oraz z 2016 r., poz. 399), pomoc przyznaje się na operację, której realizacja przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, jeżeli ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), co najmniej o 10% w odniesieniu do roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, w którym został złożony dany wniosek, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.
 
Na etapie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy ARiMR sprawdza, czy realizacja planowanej operacji może spowodować wzrost GVA. Wydaje się, że operacja polegająca wyłącznie na grodzeniu pól nie spowoduje wzrostu GVA w gospodarstwie, a więc taka operacja nie powinna być objęta pomocą w ramach tego instrumentu wsparcia.
 
Odnośnie do możliwości realizacji inwestycji nawodnieniowych zgodnie z art. 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady(WE) nr 1698/2005, w przypadku nawadniania w nowych i w istniejących obszarach nawadnianych za wydatki kwalifikowalne uznaje się jedynie inwestycje, które spełniają warunki określone w tym artykule. Zgodnie z art. 46 (2) warunki to odnoszą się m.in. do planu gospodarowania wodami w dorzeczu, który, zgodnie z wymogami ramowej dyrektywy wodnej przekazuje się Komisji Europejskiej dla całego obszaru, w którym ma być dokonana inwestycja, a także we wszystkich innych obszarach, w których inwestycja może mieć wpływ na środowisko. Działania wchodzące w życie w ramach planu gospodarowania wodami w dorzeczu zgodnie z art. 11 ramowej dyrektywy wodnej, które mają znaczenie dla sektora rolniczego, określa się w odpowiednim programie działań.
 
W związku z tym w PROW 2014-2020, w Modernizacji gospodarstw rolnych, umieszczono warunek, iż inwestycje w nawodnienia będą mogły być wspierane po zatwierdzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczach oraz programu wodno-środowiskowego kraju i zgodnie z warunkami, które zostaną określone w Programie na podstawie art. 46 rozporządzenia EFFROW. Po zakończeniu prac nad tymi dokumentami zostanie dokonana zmiana PROW 2014-2020.
 
Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę fakt, iż wznowione zastały przez Ministerstwo Środowiska prace nad nową ustawą Prawa wodne. Proponowane zmiany przepisów w zakresie implementacji przepisów ramowej dyrektywy wodnej mogą mieć istotny wpływ na wdrażanie tego zakresu wsparcia w ramach PROW 2014-2020.
 
W świetle powyższego, prace w tym zakresie nad zmianą zapisów Programu, a następnie rozporządzenia dla operacji typu Modernizacja gospodarstw rolnych, zostaną podjęte po zakończeniu prac nad aktualizacją planów gospodarowania wodami w dorzeczach, programu wodno-środowiskowego kraju oraz nowej ustawy Prawo wodne".

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności