Usprawni zwalczanie ASF

18 października weszła w życie kolejna specustawa dotycząca walki z afrykańskim pomorem świń. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych m.in. wprowadza nowe obowiązki dla posiadaczy zwierząt oraz umożliwia Inspekcji Weterynaryjnej nakładanie dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Inspekcja będzie mogła lepiej identyfikować podmioty prowadzące działalność nadzorowaną (np. gospodarstwa, targowiska, punkty skupu zwierząt) – do rejestru takich podmiotów włączony zostanie numer ewidencyjny PESEL albo numer identyfikacyjny REGON. Do  systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt wejdą wszystkie podmioty, które prowadzą działalność nadzorowaną (organizacja targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt), a także obrót zwierzętami (z wyjątkiem obrotu w ramach działalności rolniczej). Dzięki temu zwiększy się możliwość śledzenia przemieszczania się zwierząt od gospodarstwa ich urodzenia do miejsca ich śmierci, co ma szczególne znaczenie w walce z ASF.

Aby skutecznie egzekwować przestrzeganie przez posiadaczy zwierząt nakazów i zakazów związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt Inspekcja Weterynaryjna będzie mogła m.in. nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień w określonym terminie albo nakazać zabicie lub ubój określonych gatunków zwierząt. Ustawa umożliwia też m.in. nakazanie posiadaczowi zwierząt podjęcie określonych działań, aby zabezpieczyć gospodarstwo przed przenikaniem chorób zakaźnych. Pozwoli to powiatowemu lekarzowi weterynarii na wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w gospodarstwie, takich jak np. nakaz budowy ogrodzenia.

Ustawa umożliwia także powiatowemu lekarzowi weterynarii nakazanie uboju lub zabicia zwierząt wrażliwych na daną chorobę zakaźną, znajdujących się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym. Ponadto ustawa przewiduje, że możliwe będzie zabicie lub poddanie ubojowi zwierząt gospodarskich w celu ograniczenia ich populacji w gospodarstwie. Chodzi o sytuację, gdy np. wskutek zakazów przemieszczania zwierząt (m.in. świń), zwierzęta te nie mogą być nadal utrzymywane przez ich właściciela ze względu na np. zbyt duży przyrost masy. Zabicie lub ubój zwierząt będzie następował na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Za zwierzęta gospodarskie zabite lub poddane ubojowi będzie przysługiwało odszkodowanie z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą, powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł też nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzikich zwierząt. Za wykonanie odstrzału będzie przysługiwał zwrot kosztów w formie ryczałtu. Wprowadzono również m.in. obowiązek oznakowania świń w terminie 30 dni od dnia ich urodzenia i zgłaszania tego w ciągu 7 dni do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: Sejm RP