UOKiK wyjaśnia…

Ziemniaki w worku.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta prowadzi postępowanie wyjaśniające mające na celu wstępne ustalenie, czy wobec dostawców ziemniaków są stosowane praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (DzU z 2017 r. , poz. 67 ze zm.; tzw. ustawa o przewadze kontraktowej lub u.p.n.w.p.k. ).

W ramach tego postępowania UOKiK  chciałby zapoznać się z głosem dostawców ziemniaków. Dlatego też zwrócił się Krajowej Rady Izb Rolniczych o wskazanie , jakie otrzymuje sygnały panujących na rynku nieprawidłowościach w rozumieniu ustawy o przewadze kontraktowej( lub też jakie naruszenia sama dostrzega), w tym bliższe wskazanie,  na czym polegają ewentualne nieprawidłowości.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej  w obrocie  produktami rolnymi i spożywczymi określa zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową  przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych lub dostawców tych produktów, jeżeli to wykorzystanie wywołuje  lub może wywołać skutki na terytorium RP.

Przepisy te obejmują tylko umowy zawierane miedzy stronami, z których jedna (o większym potencjale gospodarczym) uzyskuje roczny obrót przekraczający 100 mln zł, a jednocześnie obrót miedzy tymi podmiotami wynosi ponad 50 tys. zł.

Źródło: UOKiK