Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z terenów wiejskich

1 lipca rozpocznie się nabór wniosków do XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Program jest realizowany przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Program kierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i spełniają łącznie następujące kryteria: są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka, są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat, mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców z potwierdzonym zameldowaniem.

Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl, pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1688 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością, osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.

Kandydat do stypendium po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 16-ej. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r.

Źródło: KOWR