W sprawie szacowania szkód

Prezentujemy odpowiedź  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący wydłużenia do końca lipca prac komisji ds. szacowania strat  powstałych w wyniku tegorocznych przymrozków wiosennych.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia RM z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) komisja powołana przez wojewodę jest zobowiązana oszacować szkody w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Natomiast w przypadku szkód w drzewach owocowych (dotyczy wyłącznie drzew owocowych jako środka trwałego natomiast nie dotyczy szkód w owocach tj. plonie) spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad, szkody powinny zostać oszacowane dwukrotnie: po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód, po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.

– Przyjęcie powyższych rozwiązań wynika ze specyfiki produkcji rolnej, gdzie kolejne zabiegi agrotechniczne, których wykonanie jest niezbędne, czasami wręcz uniemożliwiają oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – informuje resort rolnictwa.

Źródło: KRIR