Skuteczniejsza ochrona produktów spożywczych

Rada Ministrów 22 marca przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Celem projektowanej nowelizacji ustawowej jest poprawa funkcjonowania oraz zwiększenie przejrzystości systemu ochrony oraz rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych. 
Jak podkreśla Kancelaria Premiera Rady Ministrów Efektem nowych regulacji będzie wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. 
Uszczelniono również system nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności. Wskazano czyny, za które będą nakładane kary pieniężne na jednostki certyfikujące. Głównego Inspektora  Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych zobowiązano do publikowania informacji statystycznych o producentach produktów zarejestrowanych jako chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Głównego Inspektora zobowiązano także do publikowania na swojej stronie internetowej wykazu producentów mających ważne świadectwo  jakości lub ważny certyfikat zgodności. Konsumentom zapewni to łatwiejszy dostęp do informacji o producentach – informuje KPRM.