Rolnicy czekają na nowelizację ustawy Prawo Łowieckie

Prezentujemy stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych kierowane do Prezes Rady Ministrów dotyczące wejścia w życie ustawy Prawo łowieckie.

“Krajowa Rada Izb Rolniczych wyraża zaniepokojenie dotyczące zagrożenia terminu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie określonego na dzień 1 stycznia 2017 r.

Rolnicy długo czekali na nowelizację ustawy – Prawo łowieckie oraz na jej obowiązywanie od 1 stycznia 2017 r. Zakłada ona m.in., że przychodami Funduszu Odszkodowawczego, z którego będą wypłacane odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych, będzie m.in. dotacja z budżetu państwa. Na taką propozycję rolnicy od wielu lat czekali, gdyż ma ona całkowicie zmienić system pokrywania strat wyrządzonych przez dziką zwierzynę – o co samorząd rolniczy wielokrotnie wnioskował.

Z ustawy okołobudżetowej wynika jednak, że nie zaplanowano środków, które zgodnie z nowelizacją przedmiotowej ustawy miały być jednym z przychodów Funduszu Odszkodowawczego, czyli nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na wypłatę szacowanych szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne.

Nowelizacja ustawy nałożyła też na izby rolnicze obowiązek prowadzenia list rzeczoznawców. Do chwili obecnej delegacja ustawowa nie została wypełniona i nie przedstawiono nawet do opinii projektów aktów prawnych dotyczących wykonania przepisów ustawy, pomimo iż w art. 5 w/w ustawy określono, że wejście w życie tych przepisów ma nastąpić 14 dni od dnia ogłoszenia przepisów ustawy, tj. 5 sierpnia 2016 r.

Niedopuszczalnym jest, aby przepisy nakładające obowiązki na izby rolnicze nie były konsultowane z Krajową Radą Izb Rolniczych. Stosownie z art. 45 ustawy o izbach rolniczych (Dz. U. 2016 poz. 1315) organy administracji rządowej mają obowiązek zasięgnięcia opinii Krajowej Rady o projektach ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych.

Z uwagi na przedłużające się prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi, termin wejścia w życie tej ustawy jest zagrożony. Dlatego też Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca się do Pani Premier o pilne prace legislacyjne, które spowodują wejście w życie ustawy Prawo łowieckie i przepisów wykonawczych oraz zabezpieczenie środków z budżetu państwa na ten cel”.

Źródło: KRIR