Restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw rolnych – Samorząd rolniczy pyta – MRiRW odpowiada

W związku z pismem znak l.dz.1183/KPlR/2019 w sprawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33) — uprzejmie Pana Prezesa informuję, że

Na podstawie przepisów ustawy o restrukturyzacji podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne producenci rolni mogą aktualnie ubiegać się wyłącznie o pomoc w formie przejęcia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Zgodnie bowiem z przepisami art. 8 ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne pomoc publiczna w formie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, pożyczek na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty kredytów na restrukturyzację zadłużenia może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem. Do dnia dzisiejszego Komisja Europejska nie ogłosiła przedmiotowej decyzji.

Kwestie m.in. udzielania gwarancji czy pożyczek jak również przejęcia długu regulowane są instytucjami prawa cywilnego, a zatem nie jest właściwe aby do takich instytucji stosować procedurę administracyjną w szczególności decyzje administracyjne. Pożyczka, gwarancja i przejęcie długu jako instytucje prawa cywilnego są dokonywane w drodze czynności cywilnoprawnych tj, w drodze umowy.

Mając na względzie, że plan restrukturyzacji będzie akceptowany, przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, nie jest właściwe, aby plany te były sporządzane na zlecenie przez ośrodki doradztwa rolniczego. Intencją przepisu art. 7 ust. 11 ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne jest przejęcie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nieruchomości wolnych od hipotek po spłacie długu – informuje Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak podkreśla resort rolnictwa producenci rolni mogą negocjować z wierzycielami redukcję długów przed ich przejęciem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, natomiast przed przejęciem długu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie ma podstawy prawnej do prowadzenia negocjacji w tym zakresie.

Źródło: MRiRW

Opracował: Samuel Skrzysz