Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Sejmowa Komisja Rolnictwa i rozwoju Wsi 15 listopada przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki.

Projekt ma na celu zapewnienie szybszego uruchomienia i prawidłowego wdrażania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; umożliwienia podmiotom wdrażającym powoływania, w drodze zarządzenia lub uchwały, organów opiniodawczo-doradczych w sprawach należących do ich kompetencji, w skład których mogą wchodzić osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, również jeśli nie są one pracownikami podmiotu wdrażającego. Zmiany proponowane projektowaną ustawą mają również na celu wprowadzenie uproszczeń dla beneficjentów poszczególnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych . W czasie drugiego czytania zgłoszono 3 poprawki. Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Poprawki miały na celu m.in.:  zmniejszenie z 25% do 10% masy składników niepolskiego pochodzenia w promowanych produktach, ustalenie, że członkami komisji zarządzających funduszami promocji mogą być osoby fizyczne od co najmniej 5 lat zamieszkałe w Polsce i tu prowadzące własną działalność gospodarczą lub rolniczą; ustalenie, że członkami komisji zarządzających mogą być też osoby prawne, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub rolniczą w Polsce, w której co najmniej połowa udziałów należy do osób od co najmniej 5 lat mieszkających w Polsce.

Komisja rozpatrzyła  też poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki nr 469 i 838).

W czasie drugiego czytania zgłoszono 1 poprawkę. Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Poprawka ma na celu dookreślenie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw od jednego ryzyka lub od kilku wybranych rodzajów ryzyka – w zależności od stawek taryfowych.

Na kolejnym  zaś posiedzeniu Komisja zapoznała się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a także wysłuchała informacji na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel przedstawił szczegółowo działania, jakie podjął rząd i resort rolnictwa w celu minimalizowania skutków ASF. Dla gospodarstw, które nie będą w stanie spełnić wymogów bioasekuracji, przewidziana jest rekompensata w zamian za rezygnację z hodowli świń. Minister podkreślił, że w PROW 2014-2020 znalazły się działania zmniejszające skutki ASF. Kompleksowy program działań przeciwko ASF został przedstawiony Komisji Europejskiej.

Minister Krzysztof Jurgiel, odnosząc się do trudności ze sprzedażą tuczników, przypomniał, że w sierpniu 16 firm mięsnych zadeklarowało, iż podejmą się skupu i przetworzenia mięsa zdrowych świń ze strefy na konserwy. Rząd miał zapewnić zbyt konserw na rzecz państwowych jednostek budżetowych. W tym celu zmienione zostały przepisy, a na przechowywanie przetworów zapewniono środki finansowe. Zakłady się jednak wycofały. Resort rolnictwa podejmie rozmowy jeszcze raz.

Obecni na posiedzeniu rolnicy z województw wschodnich krytykowali służby weterynaryjne i resort rolnictwa za opieszałe działania przy zwalczaniu ASF, zgłosili także szereg innych zastrzeżeń. Goście mówili o trudnościach ze sprzedażą tuczników, o braku odszkodowań dla hodowców, którzy ponieśli straty w związku z ASF i o przymusowej utylizacji świń – dotyczy to głównie skupu i przetwórstwa zdrowych świń z tzw. strefy niebieskiej, w której wystąpiły ogniska ASF. Rolnicy zwracali uwagę na brak możliwości sprzedaży przerośniętych tuczników, koszty paszy, niskie ceny skupu lub niemożność sprzedaży zdrowych zwierząt.

Zdaniem rolników nadal zbyt duża jest populacja dzików; padały także skrajne głosy, by wystrzelać wszystkie dziki. Zdaniem rolników służby weterynaryjne współdziałają z myśliwymi i nie chcą dopuścić do likwidacji dzików. Jak powiedział Andrzej Konieczny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, plany odstrzałów są wykonywane. Przeprowadzono inwentaryzację dzików, która trwała od 15 października do 6 listopada na terenie Lasów Państwowych i wykazała, że mamy ponad 140 tys. dzików, co przekłada się na 0,5 sztuki na km².

Wiceminister Andrzej Konieczny nie zgodził się z opiniami rolników, że liczenie było prowadzone nierzetelnie i zapewnił, że odstrzał będzie trwał. Minister zwrócił również uwagę, że silny wzrost wielkości populacji dzika nastąpił po 2008 r., kiedy zaniechano odstrzału tych zwierząt.

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii – Krzysztof Jażdżewski poinformował, że jego służby będą bardziej rygorystycznie kontrolowały gospodarstwa pod kątem bioasekuracji. Zapewnił też, że nadal będzie trwał sanitarny odstrzał dzików prowadzony na terenach na wschód od Wisły. Dla gospodarstw, które nie będą w stanie spełnić wymogów bioasekuracji, przewidziana jest rekompensata do 2019 r. w zamian za rezygnację z hodowli świń.

Poruszono także kwestię roznoszenia ASF przez handlarzy, sprzedających zarażone prosięta. Jak poinformował minister rolnictwa, dopiero przy pomocy policji i prokuratury udało się zlikwidować nielegalny handel – trzem handlarzom postawiono zarzuty.

Źródło: Sejm RP
Opracował: Samuel Skrzysz