Pomogą producentom mleka i hodowcom świń

Już wkrótce producenci mleka i hodowcy świń mogą liczyć na wsparcie finansowe zarówno ze środków unijnych jak i krajowych, bowiem 21 grudnia do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany przez nasz rząd projekt rozporządzenia w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w tych sektorach hodowlanych.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, wsparcie przyznane Polsce na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/1853 zostanie wypłacone dla producentów mleka i producentów świń. Pula środków pochodzących z budżetu UE zostanie zwiększona o środki pochodzące z budżetu krajowego w wysokości równej kwocie środków UE przypadających Polsce.

Wsparcie będzie udzielane producentowi świń, jeżeli 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2000 świń, co jest ustalane na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 r. sprzedał, co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada tego producenta, w okresie od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada tego producenta, zostało poddanych ubojowi w rzeźni.

Jak udało się nam ustalić, na podstawie wniosków złożonych przez ubiegających się o wsparcie producentów świń, zostanie ustalona liczba świń kwalifikujących się do wsparcia. Następnie kwota środków finansowych przypadająca na sektor wieprzowiny zostanie podzielona przez sumę wszystkich świń, do których przysługuje pomoc. Uzyskana zostanie w ten sposób stawka przypadająca na sztukę świni, przy czym zgodnie z projektem rozporządzenia stawka ta nie może być wyższa niż 70 zł.

Zgodnie z projektem wymagane będzie dołączenie do wniosku o wsparcie oświadczenia producenta świń o liczbie świń posiadanych  30 września 2015 r. oraz faktur lub innych dowodów sprzedaży potwierdzających sprzedaż świń w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 roku.

Natomiast jeśli chodzi o sektor mleka  to wsparcie będzie udzielane  producentowi  jeżeli w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 000 kg i w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiada co najmniej 3 krowy typu użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.
Wsparcie będzie udzielone do liczby kilogramów mleka wprowadzonego do obrotu w roku kwotowym 2014/2015 przez producenta mleka, jednak nie większej niż 300 000 kg.

Na podstawie wniosków złożonych przez producentów mleka ubiegających się o wsparcie zostanie ustalona liczba kilogramów mleka kwalifikujących się do wsparcia. Następnie kwota środków finansowych przypadająca na sektor mleka zostanie podzielona przez sumę kilogramów mleka, do których przysługuje pomoc. Na podstawie danych Agencji Rynku Rolnego szacuje się, że stawka pomocy do 1 kilograma mleka wyniesie ok. 1,4 groszy.

Obi oba