Pieniądze dla młodych rolników

Młodzi rolnicy, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  przyznała  premie w naborze przeprowadzonym w 2015 r., powinni składać wnioski o płatność, aby otrzymać pierwszą ratę przyznanej pomocy. Zgodnie z zasadami udzielania wsparcia młodym rolnikom na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania, które obowiązują w PROW 2014 – 2020, premie w wysokości 100 tys. zł wypłacane są w dwóch ratach.

Wypłata pierwszej raty pomocy w wysokości 80 tys. zł, następuje w terminie 90 dni od złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty te podlegają kontroli, w tym również sprawdzeniu, czy beneficjent zrealizował następujące warunki wymienione w decyzji o przyznaniu pomocy: nabycie lub wejście w posiadanie gospodarstwa, którego rozwoju dotyczy biznesplan, podjęcie prowadzenia gospodarstwa jako kierujący tym gospodarstwem, ubezpieczenie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik, uzyskanie wpisu do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów i rozpoczęcie realizacji biznesplanu.

Aby otrzymać pozostałe 20 tys. zł premii należy zrealizować inwestycje wpisane do biznesplanu, a następnie złożyć wniosek o wypłatę pomocy. Rolnik musi to zrobić przed upływem 3 lat od wypłacenia pierwszej raty pomocy. Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 70 proc. kwoty pomocy – informuje AR i MR.

Inwestycje w środki trwałe mogą dotyczyć wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Natomiast inwestycja budowlana kwalifikuje się do objęcia wsparciem wyłącznie wówczas, gdy zostanie ona zrealizowana na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy czy beneficjenta lub gdy grunty te stanowią przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Inwestycji w środki trwałe nie finansuje się z innych środków publicznych. Różne formy pomocy można łączyć wyłącznie w przypadku, gdy dotyczą one innej kategorii kosztów lub w przypadku, gdy są one stosowane do odrębnych projektów stanowiących część operacji lub kolejnych etapów operacji.

Źródło: ARiMR