W SGGW spotkanie ministrów rolnictwa

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie 26 października  spotkali się ministrowie  rolnictwa  państw Grupy Wyszehradzkiej – Czech, Polski, Słowacji, Węgier oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.

W trakcie spotkania wymieniono opinie na temat śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych 2014-2020 w kontekście WPR i przyszłości tej polityki po 2020 roku. Odbyła się także wstępna dyskusja na temat propozycji uproszczeń WPR zawartych w rozporządzeniu  ,,Omnibus’’.

Ministrowie  dyskutowali także  na temat  tzw. pakietu higienicznego. Minister Krzysztof Jurgiel przekazał informacje na temat sytuacji epizootycznej w Polsce w odniesieniu do ASF.

W trakcie rozmów poruszono  również zagadnienia związane z obrotem nieruchomościami rolnymi oraz wymieniono poglądy na temat mechanizmów rynkowych w zakresie rynku cukru i zbóż.

Na zakończenie obrad ministrowie podpisali wspólną deklarację na rzecz silniejszego włączenia potencjału badawczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej (UE-13) w realizację projektów w ramach Programu Horyzont 2020 w obszarze rolnictwa, w tym biogospodarki

– Dzięki zaangażowaniu wszystkich stron i ekspertów mogliśmy uzgodnić ważne dokumenty.  To spotkanie pokazało, że jest nadzieja na przyszłość, że poszerzona Grupa Wyszehradzka będzie miała większy udział w podejmowanych na forum Unii Europejskiej decyzjach – podsumował obrady  minister Krzysztof Jurgiel.

Źródło: MRiRW