Odpowiedz MRiRW na uwagi KRIR

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 5 maja przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW na lata 2014-2020. Prezentujemy odpowiedź resortu rolnictwa na uwagi KRIR do rozporządzenia ws. restrukturyzacji małych gospodarstw.

"W nawiązaniu do propozycji odnośnie rozważenia czy osoby (beneficjenci), które korzystały już z działania "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych" w PROW 2004-2006 i zobowiązały się osiągnąć współczynnik ESU na poziomie 10, a następnie tego wskaźnika nie osiągnęły, powinny mieć możliwość ponownego skorzystania z podobnego programu jakim jest "Restrukturyzacja małych gospodarstw" należy przede wszystkim wskazać, że pomoc udzielana w ramach instrumentu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w sposób istotny różni się od wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych, udzielanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, gdyż ma ona inne cele i jest oparta na innych regulacjach prawnych Unii Europejskiej.

Należy również zauważyć, że projekt Programu został uprzednio poddany szerokim konsultacjom publicznym, w ramach których nie odnotowano, by zgłaszane były postulaty dotyczące wykluczenia podmiotów, które skorzystały ze wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych w ramach PRaW 2004-2006.

W nawiązaniu do propozycji dotyczącej rozszerzenia grona potencjalnych beneficjentów instrumentu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" o osoby posiadające gospodarstwa rolne poniżej 1 ha przeliczeniowego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2015 r. poz. 704 z późno zm.), ubezpieczeniu z mocy ustawy podlega obowiązkowo:
rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej l ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik: stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek oraz domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z przywołanymi przepisami, wsparcie w ramach typu operacji "Restrukturyzacja małych gospodarstw" PRaW 2014-2020 adresowane jest do rolników ubezpieczonych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, czyli, zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami ustawy, do osób spełniających m.in. kryterium posiadania 1 ha przeliczeniowego.

Powyższe rozwiązania mają na celu ukierunkowanie pomocy do właścicieli gospodarstw niewielkich obszarowo i słabych ekonomicznie, którzy prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych, co wynika z postanowień zawartych w PROW na lata 2014-2020. Jednocześnie efektem wsparcia wspieranego gospodarstwa powinna być jego restrukturyzacja i wzrost wielkości ekonomicznej. Gospodarstwa najmniejsze i bardzo słabe ekonomicznie nie gwarantują realizacji wymaganych w tym instrumencie zobowiązań, w tym zobowiązania w zakresie wzrostu wielkości ekonomicznej do co najmniej 10 tys. euro i co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej. W związku z powyższym, ww. postulat przekazany przez Krajową Radę Izb Rolniczych nie został uwzględniony w projekcie omawianego rozporządzenia.

W nawiązaniu do zgłoszonej wątpliwości odnośnie do zaproponowanego w projekcie rozporządzenia przepisu dotyczącego umożliwienia Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłoszenia naboru wniosków w pierwszym albo drugim kwartale danego roku uprzejmie informuję, że zmiana ta ma na celu uelastycznienie rozwiązania w zakresie planowanego harmonogramu naboru wniosków, a jednocześnie nie stoi na przeszkodzie skutecznej weryfikacji przez ARiMR wielkości ekonomicznej gospodarstwa w okresie wegetacyjnym upraw.

W odniesieniu do zgłoszonej przez Krajową Radę Izb Rolniczych wątpliwości dotyczącej przyznawania dodatkowej punktacji za prowadzenie rejestru działań agrotechnicznych – zaproponowana w projekcie rozporządzenia zmiana nie wprowadza dodatkowej punktacji za prowadzenie ewidencji działań agrotechnicznych, a jedynie doprecyzowuje przepis w zakresie stosowania planu nawozowego zobowiązującego beneficj enta wsparcia do prowadzenia wykazu d ziałań agrotechnicznych, zawierającego prace wykonywane na poszczególnych działkach rolnych w zakresie nawożenia, podając nazwę oraz ilość zastosowanego nawozu pod poszczególne uprawy. Zmiana ta została wprowadzona na wniosek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności