O zakazie stosowania środków ochronnych roślin w proekologicznych uprawach roślin strączkowych

Prezentujemy odpowiedź Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Departamentu Płatności Bezpośrednich na pytanie Małopolskiej Izby Rolniczej dotyczące podstaw wprowadzenia zakazu stosowania środków ochrony roślin w uprawach roślin strączkowych, definiowanych przez rolników jako obszary upraw EFA.

,, (…) Zakaz stosowania środków ochronnych roślin w uprawach roślin strączkowych kwalifikowanych jako obszary proekologiczne został w Polsce wprowadzony na podstawie przepisów prawa unijnego.

Zgodnie z przepisami art. 45 ust. 10b i 10c rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz.Urz. UE L 181 z 20.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.) od 2018 r. stosowanie środków ochrony roślin jest zakazane na kwalifikujących się jako EFA gruntach ugorowanych, obszarach międzyplonów lub okrywy zielonej i obszarach z uprawami wiążącymi azot, a także na obszarach pasów kwalifikujących się hektarów wzdłuż obrzeży lasu, objętych produkcją rolną.

Na obszarach międzyplonów lub okrywy zielonej ustanowionych poprzez zastosowanie wsiewek trawy lub roślin strączkowych w uprawie głównej, zakaz ten będzie miał zastosowanie od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej osiem tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej.

Jednocześnie informuję, że powyższe przepisy zostały wprowadzone do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/1155 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do środków kontroli dotyczących uprawy konopi, niektórych przepisów dotyczących płatności z tytułu zazieleniania, płatności dla młodych rolników sprawujących kontrolę nad osobą prawną, obliczania kwoty na jednostkę w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, ułamkowych części uprawnień do płatności oraz niektórych wymogów dotyczących powiadomień odnoszących się do systemu jednolitej płatności obszarowej i dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, a także zmieniającym załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (Dz.Urz. UE L 167 z 30.06.2017 r., str. 1).’’

Źródło: MIR