O podatkach i opłatach lokalnych

Prezydent Andrzej Duda 15 listopada podpisał ustawę z 27 października 2017 roku  o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Celem nowelizacji ustawy  jest wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wybranych informacji o tych podatkach.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W myśl dodawanych przepisów, organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego będą zobowiązane do sporządzania co roku sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Sprawozdanie będzie zawierać informacje o:

  1. wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna, określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru, odpowiednio, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym;
  2. podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym (informacje przedstawiane w formie zagregowanej);
  3. podstawach opodatkowania  zwolnionych od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin (informacje przedstawiane w formie zagregowanej).

Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w postaci elektronicznej, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. Ustawa nakłada również obowiązek aktualizacji sprawozdania w trakcie roku podatkowego, w którym jest sporządzane, przy czym obowiązek ten będzie dotyczył wyłącznie informacji o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanych dla potrzeb wymiaru, odpowiednio, podatku od  nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Ustawa zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu informacji objętych sprawozdaniem, wzoru sprawozdania, terminów i sposobu przekazywania oraz sposobu sporządzania sprawozdania, a także terminów i sposobu przekazywania oraz sposobu sporządzania aktualizacji sprawozdania. Sprawozdania będą sporządzane począwszy od 2018 r.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP