fbpx
Strona głównaCenyRynek rolnyZ myślą o opłacalności produkcji rolnej

Z myślą o opłacalności produkcji rolnej

W tym roku kontynuowane będzie wdrażanie opracowanego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020, który koncentruje się na dziewięciu głównych rynkach rolnych, tj. rynkach: zbóż, rzepaku, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, mleka i przetworów mlecznych, cukru, owoców i warzyw oraz tytoniu. Analizowany będzie stopień realizacji kierunkowych wskaźników realizacji celów w odniesieniu do poszczególnych rynków.

Analizie poddane będą wskaźniki: wzrost sprzedaży zagranicznej, wzrost udziału żywca wprowadzanego do obrotu na podstawie umów pisemnych, wzrost odsetka produktów wprowadzanych do obrotu przez grupy producentów rolnych lub organizacje producentów, zwiększenie liczby producentów. MRiRW uruchamiać będzie sukcesywnie dostępne mechanizmy wsparcia celem realizacji Programu.

Ponadto w Pakcie dla obszarów wiejskich w Filarze I: Opłacalność produkcji rolnej uwzględnione zostały projekty ukierunkowane na szeroko pojęte działania wspierające rozwój rynków rolnych. Podstawowe kierunki tych działań obejmują:

1.1. Wzmocnienie współpracy w ramach łańcucha żywnościowego,

1.2. Skracanie łańcucha dostaw,

1.3. Rozwijanie Centrów Usług Wspólnych na rzecz produkcji rolnej,

1.4. Stabilizowanie sytuacji dochodowej krajowego sektora rolno-spożywczego,

1.5. Zarządzanie ryzykiem w produkcji rolnej,

1.6. Rozwój zrównoważonej konsumpcji i produkcji,

1.7. Zwiększanie konkurencyjności krajowego sektora rolno-spożywczego.

Podejmowane działania nakierowane na wzmocnienie współpracy zmierzać będą do:

  • wspierania oddolnych form integracji producentów rolnych, polegających na tworzeniu i rozwoju spółdzielni, grup producentów rolnych i organizacji producentów, związków grup producentów rolnych i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych,
  • wzmocnienia współpracy w łańcuchu dostaw żywności, w tym zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych,
  • zapewnienia dzielenia się wiedzą i środkami produkcji w ramach świadczenia wspólnych usług.

Jak zaznacza resort rolnictwa istotne będzie  też podejmowanie skoordynowanych działań w celu zagwarantowania zestawu narzędzi zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej i stabilizujących dochody. Skracanie łańcucha dostaw realizowane będzie poprzez: rozwój lokalnych rynków rolnych, rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej, sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL), w tym poprzez: znoszenie barier administracyjnych, promocję lokalnych produktów, budowę internetowego portalu sprzedaży produktów zbywanych w ramach rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej, budowę infrastruktury technicznej lokalnych rynków, budowę struktur ułatwiających koncentrację podaży i popytu.

– Wspierane będą działania polegające na zwiększeniu udziału właścicielskiego producentów rolnych zrzeszonych w grupach producentów rolnych i ich zrzeszeniach, organizacjach producentów i ich związkach, spółdzielniach w zakładach przetwórczych i podmiotach kanałów dystrybucji produktów rolno-spożywczych do poziomu umożliwiającego funkcjonowanie ich jako spółki zależne od ww. form zorganizowania producentów rolnych.

Zwiększenie ekspozycji produktów rolno-żywnościowych wytworzonych w kraju na dużych odbiorców z rynku krajowego, UE i krajów trzecich realizowane będzie poprzez działania: platforma sprzedażowa, intermodalny terminal towarowy, udrożnienie odpraw w handlu zagranicznym, rozwój terminala kolejowego na potrzeby eksportu w ramach jedwabnego szlaku, znoszenie barier fitosanitarnych i weterynaryjnych, budowę i aktywne promowanie marki polskiej żywności pod wspólnym mianownikiem Polska Smakuje – informuje MRiRW.

Źródło: MRiRW

Opracował: Samuel Skrzysz

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.