fbpx
Strona głównaWiadomościKRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada

KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada

Poniżej prezentujemy odpowiedz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący uproszczenia wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

W 2017 r. we wnioskach o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego zaplanowane zostały następujące zmiany:

  1. wprowadzenie systemu, o którym mowa w art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 809/2014, dla rolników ubiegających się o płatności do owiec i płatności do kóz (tzw. “bezwnioskowe” ubieganie się o płatności do owiec i płatności do kóz), co wyeliminuje obowiązek wypełniania przez rolnika Oświadczenia o zwierzętach zadeklarowanych do płatności oraz ograniczy stosowanie kar administracyjnych, wynikających z błędnie deklarowanych o Oświadczeniu zwierząt. Jednocześnie w przypadku płatności do owiec oraz płatności do kóz, zgłoszenie do systemu IRZ faktu, że zwierzę opuściło gospodarstwo, zastąpi pisemne wycofanie wniosku, zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 809/2014.
  2. usunięcie sekcji “Liczba posiadanych zwierząt, do których mają zostać przyznane płatności”, w której była wpisywana zbiorcza liczba zwierząt deklarowanych do płatności.
  3. przeniesienie treści pola 08 stanowiącego oświadczenie rolnika, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo do sekcji IX “Oświadczenia i zobowiązania”. Powyższa zmiana wyeliminuje obowiązek wskazywania działalności w przypadku rolnika, który jest aktywny zawodowo, a jednocześnie administruje portem lotniczym lub stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi lub wodociągami lub świadczy usługi przewozu kolejowego lub w zakresie obrotu nieruchomościami.
  4. dodanie nowej sekcji dotyczącej płatności dla młodych rolników, w której rolnik zawarłby oświadczenie będące podstawą weryfikacji spełniania kryterium przyznania płatności dla młodych rolników. W przypadku rolników pozostających w związku małżeńskim wnioskodawca zobowiązany byłby do wskazania nr PESEL małżonka i nie byłoby konieczności dołączania do wniosku dodatkowych dokumentów w zakresie płatności dla młodych rolników.
  5. odstąpienie od obowiązku podpisywania załączników graficznych. Rolnik składając wniosek podpisywałby się pod oświadczeniem zawartym w części IX wniosku i jednocześnie oświadczałby, że wyrysowane przez niego na materiale graficznym działki rolne są zgodne z faktycznym sposobem ich użytkowania.

Odnosząc się natomiast do postulatu dotyczącego “wpisywania we wnioskach tylko tych działek, gdzie zmieniła się powierzchnia, reszta powinna być wypełniania” MRiRW wyjaśnia, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARiMR, w spersonalizowanych wnioskach o przyznanie płatności na 2017 r. spersonalizowane zostaną działki rolne z grupą upraw JPO, JPO_Z, JPO_L, TUZ, TUZ_C i Chmiel. Wskazany zakres personalizacji umożliwi rolnikom posiadającym gospodarstwa o powierzchni nieprzekraczającej 10 ha gruntów ornych złożenie wniosku bez konieczności wprowadzania zmian (w takich przypadkach będzie wymagane jedynie podpisanie przesłanego przez Agencję formularza wniosku spersonalizowanego). Należy nadmienić, że ww. rolników nie obejmuje obowiązek dywersyfikacji upraw i w takich gospodarstwach, co do zasady, coroczne deklaracje nie ulegają zmianie.

Ponadto jak informuje Agencja, na 2017 r. planowane jest wdrożenie nowych funkcjonalności, które spowodują, że aplikacja e-Wniosek, umożliwiająca składanie wniosków o przyznanie płatności drogą elektroniczną, stanie się intuicyjna i bardziej przyjazna użytkownikowi. Składając wniosek za pośrednictwem Internetu nastąpi weryfikacja wprowadzanych danych już na etapie wypełniania e-Wniosku, natomiast użytkownik zostanie powiadomiony o stwierdzonych błędach/rozbieżnościach, co zminimalizuje ryzyko sankcji i zmniejszeń płatności.

W MRiRW rozpoczęły się prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 353).

Główne zmiany zaproponowane w niniejszym projekcie mają na celu uproszczenie zasad logowania się do systemu informatycznego Agencji (aplikacji e-Wniosek). W związku z powyższym proponuje się, by od 2017 r. wnioskowanie o nadanie loginu i kodu dostępu odbywało się również drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie internetowej Agencji. Obecnie wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu można składać do kierownika biura powiatowego tylko w wersji papierowej.

Źródło: KRIR

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.